แบบทดสอบภาษาไทย ม.3

,,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการเขียนเชิงวิทยาการ
  ความจำเจซ้ำซากของการเกิดมามีชีวิตนี้ค่อนข้างชอบกล
  ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเจริญในด้านต่างๆ ย่อมมีมากขึ้นมากมายมหาศาล
  ประชาชนในชนบทห่างไกลร้อยละสามสิบไม่ทราบว่า นากรัฐมนตรีของไทยชื่ออะไร
  เรื่องสั้นที่ขายได้ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตอันใกล้ อาจชื่อว่า สายลมในเมืองหลวงก็ได้
2. ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการเขียน
  เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  เขียนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
  เขียนโดยแทรกภาษต่างประเทศไว้เป็นระยะ ๆ
  เขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
3. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมือง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง นับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า “ประตูสามยอด” ข้อความใดตีความได้ถูกต้อง
  กำแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอด
  เริ่มมีการสร้างประตูสามช่องในสมัยรัชกาลที่ ๕
  เริ่มมีการสร้างกำแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕
  “ประตูสามยอด” ได้ชื่อมาจากลักษณะของการสร้าง
4. ขณะนี้ตำรวจกำลัง………………………เพื่อหาตัวคนร้ายอยู่
  ไต่สวน
  สืบสวน
  สอบสวน
  สอบถาม
5. การนำเนาถ้อยคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง คือ ความหมายของข้อใด
  การเขียนย่อความ
  การเขียนจดหมาย
  การเขียนนิยาย
  การเขียนเรียงความ
6. เขาแสดงอาการ…………………………….มากที่นายของเขาไม่อนุญาตให้ลงไปเที่ยว
  ขัดขืน
  ขัดข้อง
  ขัดขวาง
  ขัดเคือง
7. ข้อความที่คัดลอกจากหนังสือเล่มอื่นมีข้อความที่เหมือนต้นฉบับทุกประการโดยอ้างถึงผู้กล่าวและความสำคัญ คือส่วนประกอบของรายงานข้อใด
  เชิงอรรถ
  อัญประภาษ
  การเขียนอ้างอิง
  การเขียนบรรณานุกรม
8. การประชาสัมพันธ์ควรใช้ภาษาอย่างไร
  ทางการ
  กึ่งทางการ
  ทางการและกึ่งทางการ
  ทางการหรือกึ่งทางการ
9. ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวัง เริ่มมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน ส่วนละครนอกนั้นแสดงนอกวัง โดยใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
  ประวัติของละครนอกและละครใน
  ความแตกต่างของ ละครนอกและละครใน
  สถานที่แสดงของละครนอกและละครใน
  ละครในใช้ตัวแสดงเป็นหญิงเท่านั้น
10. ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด
  ทหารเหล่านี้ได้รับคำสั่งให้หยุดยิงจากรัฐบาล
  พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามที่ประกาศไว้อย่างสมศักดิ์ศรี
  บางครั้งนักเก็งกำไรที่ขายหุ้นไม่ทันหลายคนก็จะยอมเป็นนักลงทุนระยะ
  เมื่อเหตุการณ์ในกัมพูชาสงบเรียบร้อย รัฐบาลไทยก็เริ่มส่งผู้อพยพกลับประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile