แบบทดสอบภาษาไทย ม.3

,,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรม ในราชกาลที่ ๕ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวตะวันตก ลักษณะอาคารเป็นแบบผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะดั้งเดิมของไทย โดยตัวตึกเป็นแบบตะวันตกแต่งหลังคาเป็นแบบไทย ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
  ไทยรับเอาศิลปะต่างชาติมาใช้เป็นแบบอย่าง
  สถาปัตยกรรมของไทยบางแห่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก กับศิลปะดั้งเดิมของไทย
  ศิลปะของไทย และต่างชาติผสมผสานกลายเป็นศิลปะแบบใหม่
  ไทยรับศิลปะต่างชาติมาเป็นแบบอย่างทุกอย่าง
2. ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด
  ทหารเหล่านี้ได้รับคำสั่งให้หยุดยิงจากรัฐบาล
  พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามที่ประกาศไว้อย่างสมศักดิ์ศรี
  บางครั้งนักเก็งกำไรที่ขายหุ้นไม่ทันหลายคนก็จะยอมเป็นนักลงทุนระยะ
  เมื่อเหตุการณ์ในกัมพูชาสงบเรียบร้อย รัฐบาลไทยก็เริ่มส่งผู้อพยพกลับประเทศ
3. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าอะไร เป็นสาเหตุที่แท้จริง เท่าที่พบอาจได้เพียงว่าไรบ้างที่น่าจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วได้
  นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
  สาเหตุของการเกิดนิ่วนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
  สาเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกสาเหตุได้แน่นอน
  ทุกคนสามารถเป็นนิ่วได้
4. “เทือกเขานั้นสลับซับซ้อน ลาดสูงลิ่วขั้นเทียมเมฆ เสมือนบรรดาไปสู่ทิพยสถานของเทพเจ้า เรานั่งอยู่บนเนินสูงเห็นวงจบเวิ้งเทือกเขาลำเนาไม้ บ้างก็เขียวแก่อ่อนลออ บ้างก็ชูช่อสะพรั่งพราวทั้งใกล้ไกลกลมกลืน”ปริมาณซับซ้อนลึกซึ้ง ข้อความข้างต้นนี้
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
5. ขณะนี้ตำรวจกำลัง………………………เพื่อหาตัวคนร้ายอยู่
  ไต่สวน
  สืบสวน
  สอบสวน
  สอบถาม
6. ผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์สิ่งใดบ้าง เพื่อให้สามารถเลือกเรื่องและภาษาได้ถูกต้อง
  เพศวัย ระดับความรู้ของผู้อื่น
  การใช้ภาษาสุภาพ
  จุดมุ่งหมายในการเขียน
  ลักษณะ และวิธีการเขียน
7. ข้อใดเป็นกลวิธีในการเขียนจดหมายกิจธุระ
  ถามทุกข์สุขของผู้รับเป็นอันดับแรก
  ต้องมีเลขหนังสือและลงทะเบียนรับ – ส่ง
  ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด ตรงไปตรงมา
  ใช้ถ้อยคำภาษาพูดเป็นกันเอง
8. โครงการมีความสำคัญอย่างไร
  เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
  เป็นสิ่งแสดงความมั่นคงของหน่วยงาน
  แสดงอำนาจการต่อรองของหน่วยงาน
  เป็นตัวชี่วัดนำการปฏิบัติงานของบุคลาการ
9. ข้อใดเป็นการใช้คำให้เห็นภาพ
  ฉันชอบรับประทานอาหารผัด
  น้ำครำในคลองนี้เหม็นคลุ้งไปหมด
  ความรักคือยาพิษ
  ความชังคือความทุกข์
10. ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการเขียน
  เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  เขียนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
  เขียนโดยแทรกภาษต่างประเทศไว้เป็นระยะ ๆ
  เขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile