แบบทดสอบภาษาไทย ม.3

,,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “เทือกเขานั้นสลับซับซ้อน ลาดสูงลิ่วขั้นเทียมเมฆ เสมือนบรรดาไปสู่ทิพยสถานของเทพเจ้า เรานั่งอยู่บนเนินสูงเห็นวงจบเวิ้งเทือกเขาลำเนาไม้ บ้างก็เขียวแก่อ่อนลออ บ้างก็ชูช่อสะพรั่งพราวทั้งใกล้ไกลกลมกลืน”ปริมาณซับซ้อนลึกซึ้ง ข้อความข้างต้นนี้
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
2. ในข้อความข้างต้นคำใดไม่ใช่คำเชื่อม
  ตัว
  เพราะ
  แต่
  ก็
3. โครงการ “ 30 บาท รักษาทุกโรค” จัดเป็นโครงการประเภทใด
  โครงการทางธุรกิจ
  โครงการสุขภาพ
  โครงการระยะยาว
  โครงการระยะสั้น
4. โครงการมีความสำคัญอย่างไร
  เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
  เป็นสิ่งแสดงความมั่นคงของหน่วยงาน
  แสดงอำนาจการต่อรองของหน่วยงาน
  เป็นตัวชี่วัดนำการปฏิบัติงานของบุคลาการ
5. การนำเนาถ้อยคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง คือ ความหมายของข้อใด
  การเขียนย่อความ
  การเขียนจดหมาย
  การเขียนนิยาย
  การเขียนเรียงความ
6. ในปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์และสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ เราจะต้อง………….อยู่ตลอดเวลา จึงจะเข้ากับคนอื่นได้
  ปรับตัว
  เปลี่ยนแปร
  เปลี่ยนแปลง
  แปรเปลี่ยนตัว
7. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรม ในราชกาลที่ ๕ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวตะวันตก ลักษณะอาคารเป็นแบบผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะดั้งเดิมของไทย โดยตัวตึกเป็นแบบตะวันตกแต่งหลังคาเป็นแบบไทย ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
  ไทยรับเอาศิลปะต่างชาติมาใช้เป็นแบบอย่าง
  สถาปัตยกรรมของไทยบางแห่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก กับศิลปะดั้งเดิมของไทย
  ศิลปะของไทย และต่างชาติผสมผสานกลายเป็นศิลปะแบบใหม่
  ไทยรับศิลปะต่างชาติมาเป็นแบบอย่างทุกอย่าง
8. การฟังและการดูโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ จัดเป็นสารประเภทใด
  สารที่ให้ความรู้
  สารที่โน้มน้าวใจ
  สารที่สร้างความจรรโลงใจ
  สารที่สร้างความบันเทิง
9. ข้อใดเป็นการใช้คำให้เห็นภาพ
  ฉันชอบรับประทานอาหารผัด
  น้ำครำในคลองนี้เหม็นคลุ้งไปหมด
  ความรักคือยาพิษ
  ความชังคือความทุกข์
10. ข้อใดเป็นกลวิธีในการเขียนจดหมายกิจธุระ
  ถามทุกข์สุขของผู้รับเป็นอันดับแรก
  ต้องมีเลขหนังสือและลงทะเบียนรับ – ส่ง
  ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด ตรงไปตรงมา
  ใช้ถ้อยคำภาษาพูดเป็นกันเอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile