แนวสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทั้งๆ ที่ได้รู้ว่าการขายของบนทางเท้าเป็นการกระทำผิดกฎหมายแต่เมื่อถูกตำรวจจับแม่ค้าจะพูดทำนองเดียวกันว่า “ตำรวจรังแกคนขน” และถ้ามีคนอื่นนำไปพูดต่อว่า “ตำรวจรังแกคนจนอีกแล้ว” ผู้ที่ได้ฟังจะคิดตามคำกล่าวในข้อใดมากที่สุด
  ตำรวจกับแม่ค้าเป็นผู้พิพาทกันตลอดมา
  คนยากจนชอบทำผิดกฎหมายให้ตำรวจจับ
  ตำรวจเลือกจับเพราะคนจนมากกว่าคนรวย
  แม่ค้าที่ขายของบนทางเท้าถูกตำรวจจับเสมอ
2. คำในข้อใดที่ไม่แสดงถึงความพยายามของผู้ที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปแล้วยังมีโอกาสทำใหม่ได้อีก
  แก้มือ
  แก้ตัว
  แก้ลำ
  แก้หน้า
3. คำว่า “ซื้อใจ” ตรงกับความหมายในการกระทำข้อใด
  อาจารย์ใหญ่ตัดสินใจจ่ายเงินแทนลูกศิษย์และหวังว่าลูกศิษย์จะไม่มีเรื่องเช่นนี้อีก
  เพื่อนๆ รวบรวมเงินให้เอกชัย เพื่อให้ทำงานที่เหลือทันเวลา
  ตำรวจจราจรบอกกับผู้ขับรถรายหนึ่งว่า “เสียบคราวนี้พี่ไม่ว่า เสียบคราวหน้าพี่จับแน่”
  ยามรักษาการณ์ผู้หนึ่งพูดกับผู้ชายที่ยืนตรงหน้าว่า “ผมยอมให้พี่คนเดียวจริงๆ คราวหน้าพี่คงให้โอกาสผมบ้าง”
4. ครูได้รับมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนรายงานมาส่งโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ต้องส่งงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 16.00 น. จึงจะตรวจให้คะแนน ถ้าส่งหลังเวลาที่กำหนดไว้จะไม่ตรวจให้คะแนน เด็กชายสง่าขี่จักรยานนำรายงานมาส่งครูที่บ้านในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 18.00 น. และบอกครูว่ารถจักรยานที่ขี่มายางแตกจึงมาไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ ท่านคิดว่าครูท่านนี้จะตรวจรายงานของเด็กชายสง่าหรือไม่ เพราอะไร
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้เกินเวลาไปเล็กน้อยเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้และยังไม่ได้ตรวจรายงานของคนอื่น
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะมีข้อตกลงที่กำหนดไว้
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะเหตุผลที่นำมาอ้างเชื่อถือไม่ได้
5. เด็กหญิงนิดและเด็กหญิงน้อยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเรื่องทะเลาะกันทั้งสองคน จึงพากันไปฟ้องครู ถ้าท่านเป็นครูท่านจะปฏิบัติอย่างไร
  ชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันควรจะรักใคร่ปรองดองกัน
  รับคำฟ้องแต่ให้นักเรียนทั้งสองตกลงยุติกันเอง
  ลงโทษทั้งสองคนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
  ซักถามหาข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ลงโทษผู้ก่อเหตุ
6. เด็กชายมานพเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เพื่อนๆ และครูรักมาก เนื่องจากเป็นคนมีนิสัยชอบช่วยเหลืองานของส่วนรวมได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูสมใจ ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเมื่อครูสมใจประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ตัดสินสอบผ่านสอบไม่ผ่านไว้ล่วงหน้าปรากฏว่า คะแนนของเด็กชายมานพต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 1 คะแนน จึงตกอยู่ในกลุ่มคนสอบไม่ผ่าน ครูสมใจจึงเพิ่มคะแนนให้ 1 คะแนน เด็กชายมานพจึงสอบผ่าน ถ้าท่านเป็นครูสมใจท่านจะทำอย่างไร
  ตัดสินผลการสอบไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  เพิ่มคะแนนให้นักเรียนทุกคนเท่าๆ กัน
  เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม
  มอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
7. ครูสมศรีพบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่ส่งการบ้านเป็นประจำ จึงเรียก ด.ญ. ปิยะพร มาถามถึงสาเหตุ ได้รับคำตอบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่มีเวลาทำการบ้าน เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองค้าขายทุกคืน ท่านคิดว่า ครูสมศรีควรจะทำอย่างไร
  ให้ ด.ญ. ปิยะพรทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่โรงเรียน
  ไปพบผู้ปกครอง ด.ญ. ปิยะพร เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
  เชิญผู้ปกครอง ด.ญ.ปิยะพร มาพบเพื่อให้ช่วยตักเตือน
  สอนพิเศษเพิ่มเติมให้ ด.ญ.ปิยะพร
8. นักเรียนคนหนึ่งมองเห็นเพื่อนที่นั่งสอบติดกันลอกสูตรจากกระดาษที่จดเข้ามาในขณะทำข้อสอบ จึงเดินมาบอกครูคุมสอบ ท่านคิดว่าครูคุมสอบที่ดีควรทำอย่างไร
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และบอกให้นักเรียนกลับไปที่นั่งตั้งใจทำข้อสอบต่อไป
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และขอให้มาบอกอีกถ้าเห็นนักเรียนคนอื่นทำผิดอีก
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูเข้มงวดการคุมสอบให้มากขึ้น
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูขอตรวจค้นนักเรียนทุกคนเพื่อหาว่าใครลอกสูตรเข้ามาบ้าง
9. ครูสิริลักษณ์ เป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง ขณะคุมสอบจำข้อสอบที่ตรงกับวิชาที่ตนเองสอนไว้เพื่อใช้ติวนักเรียนของตนในปีหน้า ถ้าท่านเป็นครูท่านจะทำเช่นเดียวกับครูสิริลักษณ์หรือไม่ เพราะอะไร
  ทำ เพราะครูควรมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน
  ทำ เพราะจะได้นำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบคัดเลือก
  ไม่ทำ เพราะจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่นักเรียนที่จะสอบคัดเลือกปีหน้า
  ไม่ทำ เพราะผิดวินัยข้าราชการเกรงจะถูกงโทษ
10. ครูอรรณพเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งเป็นลม นั่งพักอยู่ข้างทางเดินระหว่างตึก ท่านคิดว่าครูอรรณพจะทำอย่างไร
  รีบเข้าไปช่วย
  เรียกครูเวรให้มาช่วย
  เรียกนักเรียนหญิงในบริเวณนั้นให้มาช่วย
  ตามครูพยาบาลให้มาช่วย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile