แนวสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า “ปรับ” ที่ใช้ในข้อความใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นๆ
  จากการร่วมกิจกรรมคราวที่แล้ว นักเรียนหลายคนเสียเงินค่าปรับเป็นจำนวนมาก
  หากส่งหนังสือช้ากว่ากำหนด นักเรียนต้องจ่ายค่าปรับตามจำนวนที่กำหนด
  เมื่อทำความผิดในคดีแพ่ง ผู้กระทำต้องจ่ายค่าปรับตามที่กฎหมายระบุ
  เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน เขาจะต้องปรับค่าใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่ง
2. ครูอรรณพเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งเป็นลม นั่งพักอยู่ข้างทางเดินระหว่างตึก ท่านคิดว่าครูอรรณพจะทำอย่างไร
  รีบเข้าไปช่วย
  เรียกครูเวรให้มาช่วย
  เรียกนักเรียนหญิงในบริเวณนั้นให้มาช่วย
  ตามครูพยาบาลให้มาช่วย
3. เหตุผลใดจึงถือว่า “ครูคือพ่อแม่คนที่สอง”
  ครูเป็นผู้ดูแลเด็ก
  ครูเป็นผู้อบรมบ่มนิสัย
  ครูเป็นผู้ให้ความอุปการะ
  ครูเป็นผู้สอนให้มีความรู้
4. ครูได้รับมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนรายงานมาส่งโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ต้องส่งงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 16.00 น. จึงจะตรวจให้คะแนน ถ้าส่งหลังเวลาที่กำหนดไว้จะไม่ตรวจให้คะแนน เด็กชายสง่าขี่จักรยานนำรายงานมาส่งครูที่บ้านในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 18.00 น. และบอกครูว่ารถจักรยานที่ขี่มายางแตกจึงมาไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ ท่านคิดว่าครูท่านนี้จะตรวจรายงานของเด็กชายสง่าหรือไม่ เพราอะไร
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้เกินเวลาไปเล็กน้อยเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้และยังไม่ได้ตรวจรายงานของคนอื่น
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะมีข้อตกลงที่กำหนดไว้
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะเหตุผลที่นำมาอ้างเชื่อถือไม่ได้
5. การปรับแก้พฤติกรรมของนักเรียนโดยการลงโทษนั้นท่านคิดว่ามีเหตุผลอย่างไร
  เพื่อให้เด็กหลาบจำ
  เพื่อให้เด็กรู้สึกถูกรู้ผิด
  เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง
  เพื่อให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องการ
6. เด็กชายมานพเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เพื่อนๆ และครูรักมาก เนื่องจากเป็นคนมีนิสัยชอบช่วยเหลืองานของส่วนรวมได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูสมใจ ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเมื่อครูสมใจประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ตัดสินสอบผ่านสอบไม่ผ่านไว้ล่วงหน้าปรากฏว่า คะแนนของเด็กชายมานพต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 1 คะแนน จึงตกอยู่ในกลุ่มคนสอบไม่ผ่าน ครูสมใจจึงเพิ่มคะแนนให้ 1 คะแนน เด็กชายมานพจึงสอบผ่าน ถ้าท่านเป็นครูสมใจท่านจะทำอย่างไร
  ตัดสินผลการสอบไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  เพิ่มคะแนนให้นักเรียนทุกคนเท่าๆ กัน
  เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม
  มอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
7. ครูสมศรีพบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่ส่งการบ้านเป็นประจำ จึงเรียก ด.ญ. ปิยะพร มาถามถึงสาเหตุ ได้รับคำตอบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่มีเวลาทำการบ้าน เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองค้าขายทุกคืน ท่านคิดว่า ครูสมศรีควรจะทำอย่างไร
  ให้ ด.ญ. ปิยะพรทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่โรงเรียน
  ไปพบผู้ปกครอง ด.ญ. ปิยะพร เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
  เชิญผู้ปกครอง ด.ญ.ปิยะพร มาพบเพื่อให้ช่วยตักเตือน
  สอนพิเศษเพิ่มเติมให้ ด.ญ.ปิยะพร
8. ครูสิริลักษณ์ เป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง ขณะคุมสอบจำข้อสอบที่ตรงกับวิชาที่ตนเองสอนไว้เพื่อใช้ติวนักเรียนของตนในปีหน้า ถ้าท่านเป็นครูท่านจะทำเช่นเดียวกับครูสิริลักษณ์หรือไม่ เพราะอะไร
  ทำ เพราะครูควรมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน
  ทำ เพราะจะได้นำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบคัดเลือก
  ไม่ทำ เพราะจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่นักเรียนที่จะสอบคัดเลือกปีหน้า
  ไม่ทำ เพราะผิดวินัยข้าราชการเกรงจะถูกงโทษ
9. คำว่า “ร่วมชะตากรรม” ตรงกับเหตุการณ์ข้อใดมากที่สุด
  กลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
  ทหารเขมรแดงถูกทหารฝ่ายรัฐบาลโจมตีบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
  วงศาคณาญาติของทศกรรฐ์ ถูกศรพระรามสังหารคนแล้วคนเล่า
  เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานแห่งนั้น ถูกแจ้งจับในข้อหาเดียวกัน
10. เด็กหญิงนิดและเด็กหญิงน้อยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเรื่องทะเลาะกันทั้งสองคน จึงพากันไปฟ้องครู ถ้าท่านเป็นครูท่านจะปฏิบัติอย่างไร
  ชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันควรจะรักใคร่ปรองดองกัน
  รับคำฟ้องแต่ให้นักเรียนทั้งสองตกลงยุติกันเอง
  ลงโทษทั้งสองคนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
  ซักถามหาข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ลงโทษผู้ก่อเหตุ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile