ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,ข้อสอบสมรรถนะครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักจิตวิทยาคนใดที่ให้แนวคิด ?สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ?
  ก. รุสโซ
  ข. ซิกมันด์ ฟรอยด์
  ค. แมคเคิลแลนด์
  ง. สกินเนอร์
2. "ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Self- Development
  ข. Service Mind
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Team Work
3. สมรรถนะ การทำงานเป็นทีม (Team Work) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
  ค. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
  ง. ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ
4. ครูดวงกมล กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน แสดงว่าครูดวงใจ มีสมรรถนะตามข้อใด
  ก. ภาวะผู้นำครู
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ง. การพัฒนาผู้เรียน
5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การบริหารครู
  ข. การพัฒนาผู้เรียน
  ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ง. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
6. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานใด ?
  ก.กระทรวงศึกษาธิการ
  ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ค.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  ง.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7. สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยสมรรถนะใดบ้าง
  ก. Core Competency สมรรถนะหลัก
  ข. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน
  ค. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน 3. Competency Functional สมรรถนะประจำตน
  ง. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน 3. Competency Functional สมรรถนะประจำตน 4. Competency Core สมรรถนะสายผู้สอน
8. ตัวบ่งชี้ "ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
9. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตรงกับพฤติกรรมใด
  ก. นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
  ข. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน
  ค. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน
  ง. ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ทันการณ์
10. ครูวิสิทธิ์ มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งคำถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน แสดงว่าครูวิสิทธิ์ มีสมรรถนะตามข้อใด
  ก. ภาวะผู้นำครู
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ง. การพัฒนาผู้เรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile