ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,ข้อสอบสมรรถนะครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Team Work
  ข. Service Mind
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Self- Development
2. "กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน" พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
3. "วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ" พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
4. "จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. ภาวะผู้นำครู
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ง. การพัฒนาผู้เรียน
5. Student Development ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การพัฒนาผู้เรียน
  ข. การพัฒนาครู
  ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  ง. การพัฒนาโรงเรียน
6. "ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Self- Development
  ข. Service Mind
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Team Work
7.
8. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher?s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
  ง. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
9. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) ตรงกับตัวบ่งชี้ใด
  ก. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย
  ง. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
10. นักจิตวิทยาคนใดที่ให้แนวคิด ?สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ?
  ก. รุสโซ
  ข. ซิกมันด์ ฟรอยด์
  ค. แมคเคิลแลนด์
  ง. สกินเนอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile