ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,ข้อสอบสมรรถนะครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมรรถนะ การทำงานเป็นทีม (Team Work) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง
  ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
  ค. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ
  ง. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2. Core Competency มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.สมรรถนะหลัก
  ข.สมรรถนะรอง
  ค.สมรรถนะประจำสายงาน
  ง.สมรรถนะประจำตนเอง
3. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) ตรงกับตัวบ่งชี้ใด
  ก. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย
  ง. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
4. ครูแนนปฏิบัติตน "ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง" ครูแนนมีสมรรถนะตรงกับข้อใด
  ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข. การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง. การทำงานเป็นทีม
5. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
  ข. การพัฒนาครูผู้สอน
  ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน
  ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  ข. การพัฒนาผู้เรียน
  ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ง. การบริหารครู
7. "กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน" พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
8. ครูวิสิทธิ์ มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งคำถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน แสดงว่าครูวิสิทธิ์ มีสมรรถนะตามข้อใด
  ก. ภาวะผู้นำครู
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ง. การพัฒนาผู้เรียน
9. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
  ก. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น และตนเอง
  ข. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ดี
  ง. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
10. "มีการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครองปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ" ข้อความดังกล่าว มีสมรรถนะตรงกับสมรรถนะใด
  ก. ภาวะผู้นำครู
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ง. การพัฒนาผู้เรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile