วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 มีกี่จำนวน
  4
  6
  8
  10
2. จำนวนนับ 36, 42 และ 126 มีตัวหารร่วมทั้งหมดกี่จำนวน
  1
  2
  3
  4
3. จงหา ห.ร.ม. ของ 36 และ 45
  6
  9
  12
  15
4. จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 741 และ 937 แล้วเหลือเศษ 13 เท่ากันคือจำนวนใด
  4
  7
  14
  28
5. จงหา ห.ร.ม. ของ 18, 21 และ 27
  3
  6
  9
  18
6. จงหา ห.ร.ม. ของ 84, 126 และ 147
  12
  21
  42
  84
7. จำนวนตัวประกอบของ 24 มากกว่าจำนวนตัวประกอบของ 18 อยู่เท่าไหร่
  1
  2
  3
  4
8. จำนวนนับในข้อใด เป็นจำนวนคี่ เมื่อ n เป็นจำนวนนับใดๆ
  3n+1
  3n-1
  2n+1
  2n+2
9. จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 30 และ 42 แล้วเหลือเศษ 5 เท่ากันคือจำนวนใด
  210
  215
  220
  225
10. จำนวนนับ 84 และ 210 มีตัวประกอบเฉพาะที่เหมือนกันกี่จำนวน
  1
  2
  3
  4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile