หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

,หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
  เพื่อกระจายข้อมูลให้แพร่หลาย
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา
  เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวกลางการสื่อสาร
2. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
  มีลักษณะเป็นตัวอักษรเท่านั้น
  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำข้อมูล
  สามารถใช้อ้างอิงตามหลักวิชาการได้
  จะต้องผ่านกระบวนการเข้าและถอดรหัส
3. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
4. ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบของข้อมูลที่สื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อยู่ในรูปแบบของแสงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของเสียงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อก
5. ตัวกลางแบบใดสามารถส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
  สายโคแอกซ์
  สายคู่บิดเกลียว
  สายใยแก้วนำแสง
  สายตัวนำร่วมแกน
6. ตัวกลางแบบใดสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้
  แบบมีสาย
  แบบไม่มีสาย
  แบบทิศทางเดียว
  แบบหลายทิศทาง
7. ข้อใดคือข้อเสียของการสื่อสารสองทิศทางสลับกัน
  มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูง
  ตัวกลางที่ใช้สื่อสารมีขนาดใหญ่และคุณภาพต่ำ
  ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้
  ผู้ส่งสารจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
  ข้อมูล
  เจตคติ
  ตัวกลาง
  โพรโทคอล
9. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
10. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile