หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

,หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การสื่อสารประเภทใดที่ผู้รับสารมีบทบาทน้อยที่สุด
  การสื่อสารทิศทางเดียว
  การสื่อสารหลายทิศทาง
  การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน
  การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
2. ตัวกลางแบบใดสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้
  แบบมีสาย
  แบบไม่มีสาย
  แบบทิศทางเดียว
  แบบหลายทิศทาง
3. ข้อใดคือตัวกลางแบบไร้สายที่ใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
  แสง
  เสียง
  อากาศ
  คลื่นความถี่
4. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
5. ข้อใดกล่าวถึงโพรโทคอลได้ถูกต้อง
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
  เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร
  เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
6. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
7. ตัวกลางแบบใดสามารถส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
  สายโคแอกซ์
  สายคู่บิดเกลียว
  สายใยแก้วนำแสง
  สายตัวนำร่วมแกน
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
  ข้อมูล
  เจตคติ
  ตัวกลาง
  โพรโทคอล
9. ข้อใดคือตัวกลางของโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อากาศ
  สายโคแอกซ์
  สายใยแก้วนำแสง
  สิ่งมีชีวิตทุกประเภท
10. ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบของข้อมูลที่สื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อยู่ในรูปแบบของแสงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของเสียงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile