หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

,หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลในการสื่อสาร
  คำพูด
  รูปภาพ
  รายงาน
  ความคิด
2. ข้อใดคือลักษณะของการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
  ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้รับสารจะทำหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้สื่อสารผลัดกันเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการสื่อสาร
3. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
  เพื่อกระจายข้อมูลให้แพร่หลาย
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา
  เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวกลางการสื่อสาร
4. ตัวกลางแบบใดสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้
  แบบมีสาย
  แบบไม่มีสาย
  แบบทิศทางเดียว
  แบบหลายทิศทาง
5. ข้อใดกล่าวถึงโพรโทคอลได้ถูกต้อง
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
  เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร
  เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
6. ข้อใดคือข้อเสียของการสื่อสารสองทิศทางสลับกัน
  มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูง
  ตัวกลางที่ใช้สื่อสารมีขนาดใหญ่และคุณภาพต่ำ
  ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้
  ผู้ส่งสารจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
7. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
  ข้อมูล
  เจตคติ
  ตัวกลาง
  โพรโทคอล
9. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
10. ข้อใดคือตัวกลางแบบไร้สายที่ใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
  แสง
  เสียง
  อากาศ
  คลื่นความถี่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile