หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

,หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
2. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
  มีลักษณะเป็นตัวอักษรเท่านั้น
  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำข้อมูล
  สามารถใช้อ้างอิงตามหลักวิชาการได้
  จะต้องผ่านกระบวนการเข้าและถอดรหัส
3. ข้อใดคือลักษณะของการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
  ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้รับสารจะทำหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้สื่อสารผลัดกันเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการสื่อสาร
4. ข้อใดคือข้อเสียของการสื่อสารสองทิศทางสลับกัน
  มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูง
  ตัวกลางที่ใช้สื่อสารมีขนาดใหญ่และคุณภาพต่ำ
  ผู้สื่อสารจะต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนจึงจะส่งข้อมูลกลับไปได้
  ผู้ส่งสารจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
5. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
  เพื่อกระจายข้อมูลให้แพร่หลาย
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา
  เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวกลางการสื่อสาร
6. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
7. ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบของข้อมูลที่สื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อยู่ในรูปแบบของแสงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของเสียงเท่านั้น
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล
  อยู่ในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อก
8. ผู้ส่งสารคนใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  เจนนี่อารมณ์ดีแต่ขาดความรู้ด้านข้อมูล
  จุไรมีความรู้ด้านข้อมูลแต่ขาดความมั่นใจในตนเอง
  จันจิรามีสุขภาพแข็งแรงและมีความรู้ด้านข้อมูลเป็นอย่างดี
  จารุณีเป็นไข้หวัดใหญ่และขาดความรู้ด้านตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร
9. ข้อใดกล่าวถึงตัวกลางได้ถูกต้อง
  สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ดำเนินการสื่อสาร
  สิ่งที่ทำหน้าที่นำข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
  เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารทั้งหมด
  เทคโนโลยีที่ทำหน้าเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
10. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile