สหกรณ์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สหกรณ์แห่งแรกของโลกตั้งขึ้นที่ประเทศใด
  ประเทศอังกฤษ
  ประเทศฝรั่งเศส
  ประเทศเยอรมนี
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. บิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร
  กรมหลวงสงขลานครินทร์
  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของสหกรณ์
  ปันผลกำไรให้สมาชิก
  ปล่อยเงินกู้ให้บุคคลทั่วไป
  รับสมาชิกโดยไม่จำกัดจำนวน
  จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
4. สหกรณ์แห่งแรกของไทยตั้งขึ้นที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  พิษณุโลก
  กรุงเทพมหานคร
  พระนครศรีอยุธยา
5. สหกรณ์ประเภทใด เหมาะสมสำหรับประเทศไทยมากทีสุด
  สหกรณ์ร้านค้า
  สหกรณ์บริการ
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ประมง
6. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการผลิตสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อจัดจำหน่าย เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า และแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ สอดคล้องกับสหกรณ์ประเภทใด
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์ร้านค้า
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ออมทรัพย์
7. สหกรณ์มีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ
  เกิดการหมุนเวียนเกี่ยวกับสินเชื่อ
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น
  ขยายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศจนเป็นเอกลักษณ์ไทย
  แก้ปัญหาการว่างงานในชนบทลดความแออัดของเมือง
8. "ร้านสหกรณ์รอชเดลของผู้นำอันเที่ยงธรรม" เป็นชือร้านสหกรณ์ที่จัดขึ้นแห่งแรกของโลกโดยบุคคลกลุ่มใด
  แม่บ้าน
  ชาวนา
  ชาวประมง
  คนงานทอผ้า
9. สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย ถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 6 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
  แหล่งเงินกู้ของชาวนา
  ท่าข้าวรับซื้อผลผลิตจากชาวนา
  แหล่งออมทรัพย์ของข้าราชการ
  แหล่งฝึกงานสหกรณ์ของข้าราชการ
10. สหกรณ์มีความหมายตรงกับข้อใด
  องค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาล
  องค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังกำไรเป็นหลัก
  องค์กรธุรกิจทีจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  องค์กรการผลิตที่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile