สหกรณ์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร
  กรมหลวงสงขลานครินทร์
  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
2. สหกรณ์แห่งแรกของโลกตั้งขึ้นที่ประเทศใด
  ประเทศอังกฤษ
  ประเทศฝรั่งเศส
  ประเทศเยอรมนี
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย ถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 6 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
  แหล่งเงินกู้ของชาวนา
  ท่าข้าวรับซื้อผลผลิตจากชาวนา
  แหล่งออมทรัพย์ของข้าราชการ
  แหล่งฝึกงานสหกรณ์ของข้าราชการ
4. สหกรณ์มีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ
  เกิดการหมุนเวียนเกี่ยวกับสินเชื่อ
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น
  ขยายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศจนเป็นเอกลักษณ์ไทย
  แก้ปัญหาการว่างงานในชนบทลดความแออัดของเมือง
5. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการผลิตสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อจัดจำหน่าย เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า และแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ สอดคล้องกับสหกรณ์ประเภทใด
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์ร้านค้า
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ออมทรัพย์
6. สหกรณ์ประเภทใด เหมาะสมสำหรับประเทศไทยมากทีสุด
  สหกรณ์ร้านค้า
  สหกรณ์บริการ
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ประมง
7. สหกรณ์มีความหมายตรงกับข้อใด
  องค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาล
  องค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังกำไรเป็นหลัก
  องค์กรธุรกิจทีจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  องค์กรการผลิตที่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของสหกรณ์
  ปันผลกำไรให้สมาชิก
  ปล่อยเงินกู้ให้บุคคลทั่วไป
  รับสมาชิกโดยไม่จำกัดจำนวน
  จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
9. "ร้านสหกรณ์รอชเดลของผู้นำอันเที่ยงธรรม" เป็นชือร้านสหกรณ์ที่จัดขึ้นแห่งแรกของโลกโดยบุคคลกลุ่มใด
  แม่บ้าน
  ชาวนา
  ชาวประมง
  คนงานทอผ้า
10. สหกรณ์แห่งแรกของไทยตั้งขึ้นที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  พิษณุโลก
  กรุงเทพมหานคร
  พระนครศรีอยุธยา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile