เรียนรู้กระบวนการทำงาน

,ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนควรประเมินผลการทำงานอย่างไร
  ประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
  ประเมินผลช่วงใดก็ได้ ตั้งแต่รวมกลุ่มกันทำงาน
  ประเมินหลังการปฏิบัติงาน
  ประเมินขณะปฏิบัติงาน
2. ทักษะกระบวนการทำงานหมายถึงอะไร
  การทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละบุคคล
  การใช้หลักการอธิบายการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ความจริง
  เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  การตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้ทางเลือกต่างๆ
3. การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานมีประโยชน์อย่างไร
  ทำงานได้เสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด
  ก่อให้เกิดการแข่งขันกันภายในกลุ่ม
  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม
  เป็นการสร้างลักษณะของผู้นำกลุ่ม
4. ขั้นตอนใดของทักษะกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่สุด
  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  การประเมินผลการทำงาน
  การวางแผนการทำงาน
  การวิเคราะห์งาน
5. การกระทำใด เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
  พิจารณาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
  หัวหน้ากลุ่มพิจารณาและตัดสินใจแก้ปัญหาเพียงลำพัง
  ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
  กำหนดแผนงานใหม่ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
6. การประเมินผลงานมีประโยชน์อย่างไร
  การทำงานเสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
  ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  ทำให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน
  ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข
7. การประเมินผลงานมีประโยชน์อย่างไร
  การทำงานเสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
  ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  ทำให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน
  ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข
8. ขั้นตอนใดของทักษะกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่สุด
  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  การประเมินผลการทำงาน
  การวางแผนการทำงาน
  การวิเคราะห์งาน
9. การปฏิบัติตามข้อใด ถือว่ามีความเสียสละ
  ทำงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เสร็จก่อนเพื่อนในกลุ่ม
  รับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงข้างมาก
  เมื่อนัดประชุม นักเรียนจะมาสายอยู่เสมอ
  เลือกทำงานที่ตัวเองถนัดก่อนผู้อื่น
10. ขั้นตอนใดของทักษะกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่สุด
  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  การประเมินผลการทำงาน
  การวางแผนการทำงาน
  การวิเคราะห์งาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile