เรียนรู้กระบวนการทำงาน

,ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครใช้ทักษะกระบวนการทำงานในขั้นตอนการวิเคราะห์งาน
  เด็กชายเบนแอบเลี้ยงปลากัดไว้ในเรือนเพาะชำของโรงเรียน เพราะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย
  เด็กหญิงส้มตัดสินใจเลือกทำไข่เค็มดองเกลือ เพราะใช้งบประมาณน้อย และวัสดุหาง่าย
  เด็กหญิงแหม่มประดิษฐ์โมบายจากเปลือกหอย
  เด็กชายบอลปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน
2. การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานมีประโยชน์อย่างไร
  ทำงานได้เสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด
  ก่อให้เกิดการแข่งขันกันภายในกลุ่ม
  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม
  เป็นการสร้างลักษณะของผู้นำกลุ่ม
3. การปฏิบัติตามข้อใด ถือว่ามีความเสียสละ
  ทำงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เสร็จก่อนเพื่อนในกลุ่ม
  รับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงข้างมาก
  เมื่อนัดประชุม นักเรียนจะมาสายอยู่เสมอ
  เลือกทำงานที่ตัวเองถนัดก่อนผู้อื่น
4. การประเมินผลงานมีประโยชน์อย่างไร
  การทำงานเสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
  ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  ทำให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน
  ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข
5. ปัจจัยใดเป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการทำงานกลุ่ม
  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
  ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
  ความสามารถของผู้นำกลุ่ม
6. ใครใช้ทักษะกระบวนการทำงานในขั้นตอนการวิเคราะห์งาน
  เด็กชายเบนแอบเลี้ยงปลากัดไว้ในเรือนเพาะชำของโรงเรียน เพราะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย
  เด็กหญิงส้มตัดสินใจเลือกทำไข่เค็มดองเกลือ เพราะใช้งบประมาณน้อย และวัสดุหาง่าย
  เด็กหญิงแหม่มประดิษฐ์โมบายจากเปลือกหอย
  เด็กชายบอลปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน
7. ปัจจัยใดเป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการทำงานกลุ่ม
  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
  ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
  ความสามารถของผู้นำกลุ่ม
8. ปัจจัยใดเป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการทำงานกลุ่ม
  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
  ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
  ความสามารถของผู้นำกลุ่ม
9. การปฏิบัติตามข้อใด ถือว่ามีความเสียสละ
  ทำงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เสร็จก่อนเพื่อนในกลุ่ม
  รับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงข้างมาก
  เมื่อนัดประชุม นักเรียนจะมาสายอยู่เสมอ
  เลือกทำงานที่ตัวเองถนัดก่อนผู้อื่น
10. ขั้นตอนใดของทักษะกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่สุด
  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  การประเมินผลการทำงาน
  การวางแผนการทำงาน
  การวิเคราะห์งาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile