วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A man who works at the post office.What is he
  a police man
  fisherman
  a boxer
  a post man
2. A man who works at the farm.What is he?
  a doctor
  a barber
  a sellman
  a farmer
3. A man who works at the post office.What is he
  a police man
  fisherman
  a boxer
  a post man
4. I............hungry.Can I have something to eat ?
  is
  am
  are
  was
5. A woman who works at her house.What is she
  a housewife
  a hairdresser
  a nurse
  a teacher
6. Today the weather.............nice,but yesterday it was very cold
  is
  am
  are
  was
7. Somsri is as............as Sombat
  tall
  taller
  tallest
  more taller
8. Today the weather.............nice,but yesterday it was very cold
  is
  am
  are
  was
9. Mrs.Sawalee is ........................than Tatayang
  beautiful
  beautifuler
  more beautiful
  most beautiful
10. A man and a woman they work in Kanthararom school.What are they ?
  doctors
  designers
  models
  teachers
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile