วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Somsri is as............as Sombat
  tall
  taller
  tallest
  more taller
2. Miss Wilai is the .........................teacher in Kanthararom school.
  beautiful
  beautifuler
  more beautiful
  most beautiful
3. Mrs.Sawalee is ........................than Tatayang
  beautiful
  beautifuler
  more beautiful
  most beautiful
4. I............hungry.Can I have something to eat ?
  is
  am
  are
  was
5. Today the weather.............nice,but yesterday it was very cold
  is
  am
  are
  was
6. A man who works at the farm.What is he?
  a doctor
  a barber
  a sellman
  a farmer
7. Last year she .............22,so she is now
  is
  were
  are
  was
8. Mrs.Sawalee is ........................than Tatayang
  beautiful
  beautifuler
  more beautiful
  most beautiful
9. A woman who works at her house.What is she
  a housewife
  a hairdresser
  a nurse
  a teacher
10. A man who works at the post office.What is he
  a police man
  fisherman
  a boxer
  a post man
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile