แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สหัสวรรษ หมายถึง การนับช่วงเวลาเป็นกี่ปีสหัสวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 1000 ปี
  10 ปี
  100 ปี
  1,000 ปี
  10,000 ปี
2. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานในสมัยประวัติศาสตร์
  ลูกปัดสี
  การเขียนสีตามผนังถ้ำ
  ซากโครงกระดูกมนุษย์
  จารึกบนกระดูกสัตว์
3. การนับ พ.ศ. เริ่มนับจากเมื่อใด
  พระพุทธเจ้าประสูติ
  พระพุทธเจ้าตรัสรู้
  พระพุทธเจ้าอภิเษกสมรส
  พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
4. เมื่อ ค.ศ.เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ ส่วน พ.ศ. เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ดังนั้นพระพุทธเจ้าประสูติก่อนพระเยซูกี่ปี
  543 ปี
  544 ปี
  623 ปี
  624 ปี
5. พุทธศักราช และคริสต์ศักราชแตกต่างกันอยู่กี่ปี
  412 ปี
  443 ปี
  543 ปี
  643 ปี
6. จาก พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 คิดเป็นกี่ทศวรรษ
  1 ทศวรรษ
  2 ทศวรรษ
  3 ทศวรรษ
  4 ทศวรรษ
7. ปีอธิกมาส หมายถึงข้อใดอธิกมาส-ปกติวาร (บางที่จะเรียกเป็น อธิกมาส) คือ ปีที่มีเดือนแปดเพิ่มอีกเดือน หรือที่เรียกกันว่า มีเดือนแปดสองหนรวมวันใน 1 ปี เป็น 354+30 = 384 วัน
  ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน
  ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
  ปีที่จันทรคติน้อยกว่าสุริยคติ 11 วัน
  ปีที่มีเดือน 8 สองครั้ง
8. ข้อใดคือ หลักการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์สากล
  แบ่งตามจักรวรรดิ
  แบ่งตามเมืองหลวง
  แบ่งตามพัฒนาการของมนุษย์
  ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาตามเวลาที่ใกล้ไกลกับปัจจุบัน
9. ถ้าปัจจุบันคือปี 2552 จะตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าใด
  พุทธศตวรรษที่ 23
  พุทธศตวรรษที่ 24
  พุทธศตวรรษที่ 25
  พุทธศตวรรษที่ 26
10. ร.ศ. 180 ตรงกับ พ.ศ. อะไร
  2502
  2503
  2504
  2505
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile