ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Listen! The bell………….
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
2. The man ……… blue jeans used to work here.
  wear
  wears
  is wearing
  had wore
3. That man…………..on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
4. The doctors advises him ……… some rest.
  gets
  getting
  to get
  of getting
5. It’s time we…………home.
  go
  are going
  went
  had gone
6. Muslims…………during the month of Romadon.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
7. Ann is good……….English.
  on
  at
  by
  about
8. George………..cigarettes since his doctor told him to stop.
  doesn’t smoked
  isn’t smoking
  hasn’t smoked
  will not smoke
9. I………..for my portrait for the last six weeks, but the artist hasn’t finished it yet.
  sat
  am sitting
  was sitting
  have been sitting
10. They………..church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile