ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. You must wake her up! She………..soundly for 10 hours.
  is sleeping
  has been sleeping
  has slept
  slept
2. Muslims…………during the month of Romadon.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
3. Everyone in the meeting………….his presentation
  prefer
  prefers
  preferring
  have preferred
4. The doctors advises him ……… some rest.
  gets
  getting
  to get
  of getting
5. Jenny is very pleased…………her husband progress.
  with
  to
  on
  about
6. It’s time we…………home.
  go
  are going
  went
  had gone
7. That man…………..on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
8. Jane has finished her report since we………………
  come
  came
  are coming
  have come
9. Water………….at 100°C.
  is boiling
  has boiled
  boils
  boiled
10. Listen! The bell………….
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile