วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากข้อมูลข้อ 8 อันตรภาคชั้นที่ 44 – 50 มีความถี่ตรงกับข้อใด
  8
  9
  10
  11
2. จากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนรวมเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน
  20 คน
  21 คน
  22 คน
  23 คน
3. จากข้อมูลข้อ 8 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44 – 48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
4. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด
  a=3, b=6
  a=3, b=10
  A=5, B=6
  a=5, b=10
5. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 5, 5, 5, X, 8, 8, 8, 15, 15 และ 15 ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8.9 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร
  5
  8
  5, 8, 15
  ไม่มีฐานนิยม
6. "โรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง ต้องการผลิตปลากระป๋องให้มีน้ำหนักตั้งแต่ 294 กรัมถึง 306 กรัม เมื่อผลิตได้ 3,000 กระป๋อง จึงนำมาตรวจสอบพบว่าน้ำหนักปลากระป๋องที่ผลิตมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 300 กรัม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 3 กรัม"จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักตามที่โรงงานต้องการมีกี่กระป๋อง
  2,860 กระป๋อง
  2,861 กระป๋อง
  2,862 กระป๋อง
  2,863 กระป๋อง
7. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน, ฐานนิยม
  มัธยฐาน, ฐานนิยม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  ฐานนิยม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ฐานนิยม, มัธยฐาน
8. มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้งเท่ากับกี่คะแนน
  73 คะแนน
  75 คะแนน
  77 คะแนน
  79 คะแนน
9. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด
  16
  17
  18
  19
10. นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร
  160 เซนติเมตร
  162 เซนติเมตร
  164 เซนติเมตร
  166 เซนติเมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile