วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร
  160 เซนติเมตร
  162 เซนติเมตร
  164 เซนติเมตร
  166 เซนติเมตร
2. จากข้อมูลข้อ 6 จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มีกี่กระป๋อง
  69 กระป๋อง
  70 กระป๋อง
  71 กระป๋อง
  72 กระป๋อง
3. จากข้อมูลข้อ 8 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44 – 48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
4. กำหนดข้อมูล 6, 4, 2, 7, 9, 2 ข้อใดไม่ถูกตัอง
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5
  มัธยฐานเท่ากับ 5
  ฐานนิยมเท่ากับ 2
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1
5. จากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนรวมเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน
  20 คน
  21 คน
  22 คน
  23 คน
6. "ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครสอบจำนวน 2,000 คน ถ้าคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น 330 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 20 คะแนน"จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนอยู่ระหว่าง 310 และ 350 คะแนน มีกี่คน
  1,361 คน
  1,362 คน
  1,363 คน
  1,364 คน
7. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด
  a=3, b=6
  a=3, b=10
  A=5, B=6
  a=5, b=10
8. น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้45 48 50 52 49 51 53 47 60 5655 62 49 58 51 65 44 46 50 52พิสัยของน้ำหนักตรงกับข้อใด
  18
  19
  20
  21
9. นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนหญิง 30 คน นักเรียนชาย 20 คน พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 42 กิโลกรัม แต่ทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักจดบันทึกน้ำหนักของนิดและเอกผิดพลาดดังนี้ จดน้ำหนักของนิดขาดไป 5 กิโลกรัมและจดน้ำหนักของเอกเกินไป3 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไร
  42.46
  44.28
  44.44
  46.66
10. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 5, 5, 5, X, 8, 8, 8, 15, 15 และ 15 ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8.9 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร
  5
  8
  5, 8, 15
  ไม่มีฐานนิยม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile