แบบทดสอบความรู้พื้นฐานชีววิทยา

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พลังงานทั้งหมดที่ได้จากการสลายกลูโคสของเซลล์กล้ามเนื้อเป็นเท่าใด
  38
  37
  36
  34
2. จำนวนของโครมาตินของมนุษย์ในเซลล์ร่างกายมีทั้งหมดเท่าใด
  46 แท่ง
  46 คู่
  23 แท่ง
  22 คู่
3. สิ่งมีชีวิตพวกใดที่มีกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีที่เรียกว่า Chemosynthesis
  รา
  ไวรัส
  แบคทีเรีย
  ไดอะตอม
4. Chyme พบที่ใด
  ปาก
  ลำไส้
  ตับอ่อน
  กระเพาะ
5. นักเรียนกลุ่มหนึ่งทำการศึกษาหัวของแมลงชนิดต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดใดถ้านักเรียนเลือกนำมาใช้แล้วจะเห็นภาพของหัวแมลงเป็นภาพเสมือนข้างเดียวกับวัตถุ แต่เป็นภาพ 3 มิติ
  กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ
  กล้องจุลรรศน์แบบสเตอริโอ
  กล้องจุลทรรศน์แบบ TEM
  กล้องจุลทรรศน์แบบ SEM
6. พันธะที่เชื่อมระหว่างน้ำตาลโมเลกุลคู่ คือข้อใด
  พันธะไฮโดรเจน
  พันธะโคเวเลนต์
  พันธะไกลโคซิดิก
  พันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์
7. ข้อใดเป็นลักษณะหัวใจของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
  มีหัวใจ 3 ห้อง ห้องบน 1 ห้องล่าง 2
  มีหัวใจ 3 ห้อง ห้องบน 2 ห้องล่าง 1
  มีหัวใจ 2 ห้อง ห้องบน 1 ห้องล่าง 1
  มีหัวใจ 4 ห้องไม่สมบูรณ์
8. ลักษณะที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต คือข้อใด
  Reproduction
  Order
  Adaptation
  Growth
9. อวัยวะในข้อใดที่พัฒนามาจาก เนื่อเยื่อชั้นมีโซเดิร์ม
  ปาก
  กระเพาะปัสสาวะ
  กระดูก
  ขน
10. Leucoplast ที่ใช้สะสมอาหาร เช่น แป้ง จัดเป็นข้อใด
  แวคิวโอล
  กลอจิบอดี
  ไรโบโซม
  พลาสติด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile