แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/4

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์
  กลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในต่างประเทศ
  กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ
  กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในตะวันออกกลาง
  กลุ่มที่ต้องการขับไล่ชาวยิวและทวงดินแดนคืนให้กับปาเลสไตน์
2. ข้อใดเป็นผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป
  การสูญเสียอำนาจของสถาบันทางศาสนา
  เกิดลัทธิการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
  ชนชั้นแรงงานเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น
  เกิดสงครามระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
3. สงครามเย็นเป็นการขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจใด
  จีนกับญี่ปุ่น
  สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น
  สหภาพโซเวียตกับจีน
  สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
4. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการขยายลิทธิการก่อการร้ายในปัจจุบัน
  ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
  ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา
  ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน
  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
5. ข้อใดเป็นสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1
  การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
  การขยายอาณานิคมของชาติตะวันตก
  ความขัดแย้งทางด้านการเมืองการปกครอง
  การลอบสังหารมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย
6. ลัทธิการก่อการร้ายก่อให้เกิดผลกระทบข้อใดมากที่สุด
  ประชาชนในชาติไม่ได้รับการศึกษา
  เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
  ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
  เศรษฐกิจในชาติตกต่ำ
7. ในระหว่างสงครามเย็นชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ได้แข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านใดมากที่สุด
  เทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง
  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
  เทคโนโลยีด้านการทหาร
8. นโยบายการจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดผลอย่างไร
  เกิดการแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก
  เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
  ประเทศที่เป็นอาณานิคมได้รับอิสรภาพ
  ประเทศต่าง ๆ ในโลกอยู่รวมกันอย่างสงบสุข
9. การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปส่งผลกระทบต่ออเมริกาอย่างไร
  เกิดการทำสงครามระหว่างชาติยุโรปกับอเมริกา
  วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมถูกทำลายไปจนหมดสิ้น
  อเมริกาต้องยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบกับชาติในยุโรป
  ชาวพื้นเมืองอเมริกาถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อไปเป็นทาสทำงานในไร่
10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหประชาชาติ
  รักษาสันติภาพของโลก
  ช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา
  ทำสงครามกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย
  อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile