แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ
  ความต้องการของตลาด
  ทัศนคติของผู้ซื้อ
  ต้นทุนการผลิต
  ความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ
2. ต้นมะม่วงมีขนาดสูงใหญ่มาก แตกกิ่งก้านสาขามากมาย บนลำต้นมีกิ่งที่ยาวระเกะระกะและ เป็นโรค และอยู่สูงมาก เด็กชายบุญมาต้องใช้เครื่องมือประเภทใดตัดกิ่งที่เป็นโรคนั้นทิ้งไป
  มีดตอนกิ่ง
  กรรไกรตัดกิ่ง
  ขวาน
  เลื่อยตัดกิ่ง
3. น.ส. น่ารัก นำอ้อยที่บิดาปลูกไว้ไปขายที่โรงงานน้ำตาล โรงงานน้ำตาลจ่ายเช็คเงินสดของ ธนาคารไทย ไทย ไทย โดยขีดคร่อมเช็คนั้นด้วย น.ส.น่ารักจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เงินสดมาให้บิดา
  นำเช็คไปเบิกเงินที่ธนาคารใดก็ได้ เพราะเป็นเช็คเงินสด
  นำเช็ดเข้าบัญชีธนาคารไทย ไทย ไทย ก่อน แล้วจึงถอดเงินสด
  ไม่สามารถเบิกเงินมาให้บิดา เนื่องจากเป็นเช็คขีดคร่อม
  นำเช็คไปเบิกเงินธนาคารไทย ไทย ไทยให้ทันที
4. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการประเมินการเลือกอาชีพที่ถูกต้อง
  ความรู้ ความสามารถ ความถนัด
  ความชอบ และความสนใจ
  ค่านิยมในสังคม และสถานที่ตั้งที่ทำงาน
  วิสัยทัศน์ และศักยภาพของตน
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน
  วัยวุฒิ
  คุณวุฒิ
  ภูมิลำเนา
  ประสบการณ์
6. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องระหว่างประเภทของบัตร และคุณสมบัติของบัตร

  "ก ==> C , ข ==> A"
  "ก ==>A , ข ==> B"
  "ก ==>B , ข ==> C"
  "ก ==>A , ข ==>B"
7. กรรไกรตัดกิ่งมียางมะม่วงติดที่คมกรรไกร หนูแหวนจะต้องบำรุงรักษากรรไกรตัดกิ่งนั้น อย่างไรเพื่อให้ใช้ได้นานๆโดยสภาพยังดีเหมือนเดิม
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดยางออก ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ==> ชโลมส่วนที่เป็นเหล็กด้วยน้ำมันหล่อลื่น
  ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทุกส่วน ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ด ==> วางกรรไกรตัดกิ่งเพื่อผึ่งลมให้แห้ง
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันพืชเช็ดยางออก ==> ชโลมน้ำมันพืชทุกซอกทุกมุมของกรรไกรตัดกิ่ง
  ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ ==> เช็ดด้วยผ้าแห้ง ==> ทาน้ำมันบริเวณที่มีนอต
8. ในอ่างล้างหน้ามีเศษผมและกระดาษห่อลูกอม จะเกิดเหตุการณ์ใดและต้องทำอย่างไร

  ก – ข – B
  ค – ข – C
  ง – ก – A
  ง – ค - D
9. การรับประทานอาหารว่างกัน ข้อใดได้ประโยชน์สูงสุด

  ก – ข – A
  ข – ก - B
  ค – ง – C
  ข – ค - D
10. กิจกรรมใดทำให้ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน
  พ่อ – แม่ ลูก ปลูกต้นไม้ร่วมกัน
  พ่อ – แม่ ลูกทำงาน รักษาศีล นั่งสมาชิกร่วมกันทุกวัน
  ลูกเรียนพิเศษทุกวัน เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ให้พ่อ – แม่ ภูมิใจ
  พ่อ – แม่ ทำงานหนักเพื่อรวบรวมเงินพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile