เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ที่ไม่รักษาศีลข้อใด จะมีผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด
  ศีลข้อ 1
  ศีลข้อ 2
  ศีลข้อ 4
  ศีลข้อ 5
2. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์
  เป็นผู้ประพฤติชอบ
  เป็นผู้ปราศจากกิเลส
  เป็นผู้มีกรุณาต่อสัตว์โลก
  เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
3. อาชีพในข้อใดที่ไม่ใช่การเลี้ยงชีพชอบ
  ขายยาบ้า
  ขายขนม
  ขายเสื้อผ้า
  ขายอาหาร
4. ศีล เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ช่วยฝึกอบรมผู้ปฏิบัติทางด้านใด
  กายและวาจา
  ปัญญา
  จิตใจ
  ความคิด
5. ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึงข้อใด
  เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนอยู่จริง
  เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นโอรสกษัตริย์
  เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้
  เชื่อว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก
6. ข้อความใดไม่มีความหมายตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
  สัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตน
  หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  บาปกรรมของคนเราสามารถชำระได้ด้วยการล้างบาป
7. ข้อใดยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
  มรรค 8
  พรหมวิหาร 4
  ไตรสิกขา
  มัชฌิมาปฏิปทา
8. นิโรธในทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด
  นิพพาน
  อาตมัน
  โมกษะ
  การล้างบาป
9. สาเหตุใดที่ทำให้คนเราเกิดความทุกข์
  ไตรลักษณ์
  มรรค
  ตัณหา
  อคติ
10. ข้อใดมีความหมายตรงกับโอวาทข้อที่ 2
  มีเบญจธรรมเป็นคุณธรรมพื้นฐานทางจิตใจ
  รักษาศีลให้บริสุทธิ์
  ประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ
  บำเพ็ญสมาธิภาวนา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile