เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครทำผิดศีล 5
  เอกบอกเพื่อนว่า วันนี้ช่วยทำงานไม่ได้ แต่จะมาทำให้พรุ่งนี้
  หน่อยบอกเพื่อนว่าให้ยอมรับผิด ถ้าทำผิดจริง
  ชายไม่ให้เพื่อนลอกการบ้าน
  แก้วไม่อยากให้เพื่อนยืมหนังสือที่อยู่ในกระเป๋า จึงบอกว่าไม่ได้เอามา
2. ข้อใดไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความทุกข์
  บำเพ็ญสมาธิภาวนา
  พลัดพรากจากสิ่งที่รัก
  ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
  ปรารถนาแล้วไม่สมหวัง
3. ศีล เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ช่วยฝึกอบรมผู้ปฏิบัติทางด้านใด
  กายและวาจา
  ปัญญา
  จิตใจ
  ความคิด
4. ข้อใดมีความหมายตรงกับโอวาทข้อที่ 2
  มีเบญจธรรมเป็นคุณธรรมพื้นฐานทางจิตใจ
  รักษาศีลให้บริสุทธิ์
  ประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ
  บำเพ็ญสมาธิภาวนา
5. ข้อใดยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
  มรรค 8
  พรหมวิหาร 4
  ไตรสิกขา
  มัชฌิมาปฏิปทา
6. ผู้ที่ไม่รักษาศีลข้อใด จะมีผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด
  ศีลข้อ 1
  ศีลข้อ 2
  ศีลข้อ 4
  ศีลข้อ 5
7. พุทธจริยาข้อใดที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้า
  แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท 4
  แสดงธรรมโปรดพระญาติวงศ์
  เสด็จห้ามพระญาติที่วิวาทกัน
  ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
8. กรรมที่ทำจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ผู้ทำ
  เจตนา
  วิธีทำ
  ผลของกรรม
9. สาเหตุใดที่ทำให้คนเราเกิดความทุกข์
  ไตรลักษณ์
  มรรค
  ตัณหา
  อคติ
10. ข้อความใดไม่มีความหมายตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
  สัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตน
  หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  บาปกรรมของคนเราสามารถชำระได้ด้วยการล้างบาป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile