เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การรณรงค์ให้คนใช้ตะกร้าเมื่อไปจ่ายกับข้าวหรือนำภาชนะไปใส่เมื่อซื้ออาหาร เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
  ช่วยประหยัดเงินเป็นค่าซื้อถุง
  ป้องกันแมลงวันตอมอาหารที่ซื้อ
  ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
  ทำให้อาหารสะอาด น่ารับประทาน
2. หากในบริเวณชุมชนมีปัญหาอากาศเสียจากควันรถยนต์ ควรแก้ปัญหาอย่างไรเหมาะสมที่สุด
  กำหนดให้เป็นเขตปลอดรถยนต์
  ออกกฎให้ทุกคนใช้จักรยานแทน
  ไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชน
  ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น
3. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใด คนนำมาทำเป็นเครื่องประดับ
  สัตว์ป่า
  แร่ธาตุ
  ภูเขา
  ป่าไม้
4. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  สร้างจิตสำนึกให้คนรักและห่วงใยธรรมชาติ
  รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม
  ออกกฎหมายลงโทษหนักแก่ผู้กระทำความผิด
  ช่วยกันปลูกป่าทดแทน
5. การใช้กระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรใด
  แร่ธาตุ
  ต้นไม้
  ดิน
  น้ำ
6. อากาศเสีย เป็นอากาศที่มีปริมาณสิ่งใดอยู่น้อยกว่าปกติ
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ก๊าซออกซิเจน
  ฝุ่นละออง
  เขม่าควัน
7. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรสัตว์ป่าลดลง คือข้อใด
  สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
  แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย
  ถูกคนล่ามาทำอาหาร
8. ในวัยของนักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร
  ปลูกต้นไม้
  ช่วยเฝ้าป่า
  สำรวจป่า
  ไม่เด็ดดอกไม้
9. ข้อใดเป็นปัญหาของการใช้ดินทำการเพาะปลูก
  ปลูกพืชแบบกางมุ้ง
  ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก
  ใส่ปุ๋ยคอกในแปลงเพาะปลูก
  ใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช
10. การที่นักเรียนรับประทานอาหารหมดจาน โดยไม่กินทิ้งขว้าง เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรใด
  พืชและสัตว์
  แร่ธาตุ
  สัตว์ป่า
  ป่าไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile