เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นปัญหาของการใช้ดินทำการเพาะปลูก
  ปลูกพืชแบบกางมุ้ง
  ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก
  ใส่ปุ๋ยคอกในแปลงเพาะปลูก
  ใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช
2. สาเหตุใดที่ทำให้สภาพอากาศเป็นพิษมากที่สุด
  ควันจากการเผาฟางข้าว
  ควันไฟจากการหุงต้มอาหาร
  ลมหายใจออกของคนและสัตว์
  ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. อากาศเสีย เป็นอากาศที่มีปริมาณสิ่งใดอยู่น้อยกว่าปกติ
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ก๊าซออกซิเจน
  ฝุ่นละออง
  เขม่าควัน
4. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใด คนนำมาทำเป็นเครื่องประดับ
  สัตว์ป่า
  แร่ธาตุ
  ภูเขา
  ป่าไม้
5. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรสัตว์ป่าลดลง คือข้อใด
  สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
  แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย
  ถูกคนล่ามาทำอาหาร
6. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  สร้างจิตสำนึกให้คนรักและห่วงใยธรรมชาติ
  รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม
  ออกกฎหมายลงโทษหนักแก่ผู้กระทำความผิด
  ช่วยกันปลูกป่าทดแทน
7. การที่นักเรียนรับประทานอาหารหมดจาน โดยไม่กินทิ้งขว้าง เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรใด
  พืชและสัตว์
  แร่ธาตุ
  สัตว์ป่า
  ป่าไม้
8. ข้อใดเป็นผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้
  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
  สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย
  มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
9. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
  ทะเล
  ป่าไม้
  ภูเขา
  แร่ธาตุ
10. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด
  น้ำมัน
  น้ำ
  แร่ธาตุ
  ป่าไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile