แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ให้ f(x)= x2 - 9 พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = f(x) จาก x = -2 ถึง x = 1 เท่ากับ เท่าใด
  20 ตารางหน่วย
  24 ตารางหน่วย
  28 ตารางหน่วย
  32 ตารางหน่วย
2. รถแข่งมวล 1000 กิโลกรัม กำลังวิ่งบนสะพานโค้งนูนที่ความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตรงยอดสะพานซึ่งมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 100 เมตร จงหาแรงที่ถนนกระทำต่อรถ
  9800 N
  5800 N
  4800 N
  4000 N
3. ข้อมูล 4 จำนวนมีค่าดังนี้ 5, a, b, 1 โดยที่ 1 ≤ a < b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  2
  3
  7
  8
4. การทดลองหาค่าความตึงผิววิธีหนึ่งคือ ใช้เชือกทำเป็นวงลอยบนผิวของเหลว แล้วผูกกับคานดังรูป จากผลการทดลองของของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อใช้วงเชือกซึ่งมีความยาวเส้นรอบวง 20 cm มวลที่ทำให้วงเชือกหลุดจากผิวของเหลวพอดีเป็น 2 g และอัตราส่วนความยาว x:y เป็น 1:2 สมมติให้เชือกและคานที่ใช้เบามาก จงหาค่าความตึงผิวของของเหลวนี้
  0.05 N/m
  0.025 N/m
  0.0125 N/m
  0.005 N/m
5. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ไฟฟ้า 110 V ปกติหุงข้าวให้สุกเต็มหม้อใช้เวลา 15 นาที ถ้าใช้ไฟขนาด 220 V จะต้องใช้เวลาเท่าใดในการหุงข้าวเต็มหม้อจนสุก
  7.5 นาที
  15 นาที
  30 นาที
  ข้าวไม่สุก
6. ลำโพง A และ B มีกำลังเสียง 1.0 และ 2.0 วัตต์ ตามลำดับ ระดับ ความเข้มเสียงที่ตำแหน่งห่างจาก A เท่ากับ 2 เมตร กับระดับความ เข้มเสียงมี่ตำแหน่งห่างจาก B เท่ากับ 8 เมตร ต่างกันกี่เดซิเบล
  0
  10 log2
  20 log2
  30 log2
7. เด็กคนหนึ่งกำลังตัดผมอยู่ เขาได้พยายามมองภาพต่างๆ ที่ติดบนผนังด้านหลังโดยมองผ่านกระจกเงาราบที่อยู่ข้างหน้า จงหาว่าส่วนของผนังที่เด็กเห็นในกระจกกว้างเท่าใด ถ้ากระจกมีความกว้าง 1 เมตร ผนังด้านหลังขนานกับระนาบของกระจก และห่างจากกระจกเป็นระยะ 4 เมตร ตำแหน่งตรงที่นั่งห่างจากกระจกเป็นระยะ 2 เมตร และเขามองเห็นตัวเขาอยู่กลางกระจกพอดี (ให้ตอบในหน่วยเมตร)
  2 m
  2.5 m
  3 m
  3.5 m
8. จำนวนคำตอบของสมการ log2(4x-1 + 2x-1 + 6) = 2 + log2(2x-1 + 1) มีกี่คำตอบ
  ไม่มีคำตอบ
  1 คำตอบ
  2 คำตอบ
  3 คำตอบ
9. การชนกันของมวล A และ B เป็นดังรูป ทำให้เกิดความเร็วหลังชนของ มวล B เป็น v ถามว่าค่า log v มีค่าเท่ากับเท่าใด
  0.3010
  0.4771
  0.6990
  0.7781
10. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอี้โยกมีกำไร 50 บาท/ตัว และผลิตเก้าอี้ นั่งธรรมดามีกำไร 30 บาท/ตัว ถ้าบริษัทผลิตเก้าอี้โยก x ตัว/วันและเก้าอี้นั่งธรรมดา y ตัว/วัน แล้วจะมีเงื่อนไขการผลิตดังนี้ 6x + 3y ≤ 900 และ 3x + 4y ≤ 600 แล้ว ค่าจำนวนการผลิตเก้าอี้ของ x และ y ที่ทำให้บริษัทมีกำไรมากที่สุดสอดคล้องกับสมการข้อใด
  X = Y
  X = 1.5Y
  X = 2Y
  X = 2.5Y
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile