แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อมูล 4 จำนวนมีค่าดังนี้ 5, a, b, 1 โดยที่ 1 ≤ a < b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  2
  3
  7
  8
2. ขดลวดสี่เหลี่ยมจำนวน 100 รอบ กว้าง 5 cm ยาว 10 cm วางในสนามแม่เหล็ก 1 เทสลา เมื่อแนวระนาบของขดลวดทำมุม 60 องศา กับ แนวของสนามแม่เหล็ก จะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดเท่าใดจึงจะเกิดแรงกระทำต่อขดลวด (F) เท่ากับ 500 N
  12.5 A
  25 A
  37.5 A
  50 A
3. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอี้โยกมีกำไร 50 บาท/ตัว และผลิตเก้าอี้ นั่งธรรมดามีกำไร 30 บาท/ตัว ถ้าบริษัทผลิตเก้าอี้โยก x ตัว/วันและเก้าอี้นั่งธรรมดา y ตัว/วัน แล้วจะมีเงื่อนไขการผลิตดังนี้ 6x + 3y ≤ 900 และ 3x + 4y ≤ 600 แล้ว ค่าจำนวนการผลิตเก้าอี้ของ x และ y ที่ทำให้บริษัทมีกำไรมากที่สุดสอดคล้องกับสมการข้อใด
  X = Y
  X = 1.5Y
  X = 2Y
  X = 2.5Y
4. รถแข่งมวล 1000 กิโลกรัม กำลังวิ่งบนสะพานโค้งนูนที่ความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตรงยอดสะพานซึ่งมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 100 เมตร จงหาแรงที่ถนนกระทำต่อรถ
  9800 N
  5800 N
  4800 N
  4000 N
5. น้ำ 10 Kg ถูกต้มบนเตาถ่านที่มีถ่านจำนวน 5 Kg เป็นเชื้อเพลิงระหว่างกระบวนการต้มน้ำ มีความร้อน 30% สูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อม อยากทราบว่า อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำในหม้อต้มเป็นกี่องศาเซลเซียส กำหนดให้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = 4.2 J / g.C ถ้าถ่านหินสามารถให้ความร้อนได้กิโลกรัมละ 840 KJ และ อุณหภูมิน้ำเริ่มต้นเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส
  85 องศาเซลเซียส
  90 องศาเซลเซียส
  95 องศาเซลเซียส
  100 องศาเซลเซียส
6. จากวงจรไฟฟ้าในรูป ความต้านทาน 10, 20, 30 โอห์มต่อกับเซลล์ไฟฟ้า 2 ตัว ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V และความต้านทานภายใน 5 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน 20 โอห์ม มีค่ากี่แอมแปร์
  0 A
  0.45 A
  0.96 A
  1.25 A
7. แท่งวัตถุมวล M ยาว L ที่ปลายถูกผูกด้วยเชือกและห้อยกับผนังหยาบวางตัวดังรูป อยากทราบว่าแรงปฎิกริยาที่ผนังกระทำต่อแท่งวัตถุ (แรง N) เท่าใดจึงสามารถทรงตัวได้ดังรูป
  0.43 Mg
  0.5 Mg
  0.25 Mg
  0.125 Mg
8. จำนวนคำตอบของสมการ log2(4x-1 + 2x-1 + 6) = 2 + log2(2x-1 + 1) มีกี่คำตอบ
  ไม่มีคำตอบ
  1 คำตอบ
  2 คำตอบ
  3 คำตอบ
9. ถ้าเราหุงข้าวบนยอดเขาจะปรากฏว่า
  ข้าวจะสุกช้าลงกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น
  ข้าวจะสุกช้ากว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง
  ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น
  ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง
10. ชาวประมงต่อเรือท้องแบนเป็นรูปกล่องไม้ ขนาดเท่ากับ 1 เมตร ยาวเท่ากับ 4 เมตร และสูงเท่ากับ 0.5 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ใช้สำหรับบรรทุกคน ถามว่าเรือท้องแบนนี้บรรจุคนได้สูงสุดกี่คน กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และน้ำหนักคนสูงสุดที่จะบรรทุกได้อยู่ที่ 80 กิโลกรัมต่อคน
  24 คน
  25 คน
  26 คน
  27 คน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile