แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รถแข่งมวล 1000 กิโลกรัม กำลังวิ่งบนสะพานโค้งนูนที่ความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตรงยอดสะพานซึ่งมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 100 เมตร จงหาแรงที่ถนนกระทำต่อรถ
  9800 N
  5800 N
  4800 N
  4000 N
2. จำนวนคำตอบของสมการ log2(4x-1 + 2x-1 + 6) = 2 + log2(2x-1 + 1) มีกี่คำตอบ
  ไม่มีคำตอบ
  1 คำตอบ
  2 คำตอบ
  3 คำตอบ
3. ถ้าเราหุงข้าวบนยอดเขาจะปรากฏว่า
  ข้าวจะสุกช้าลงกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น
  ข้าวจะสุกช้ากว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง
  ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะสูงขึ้น
  ข้าวจะสุกเร็วกว่าหุงที่ระดับน้ำทะเลเพราะเมื่อความดันบรรยากาศต่ำลงจุดเดือดน้ำจะต่ำลง
4. ลูกบอลหนัก 5 กิโลกรัม ถูกปล่อยจากตำแหน่งหยุดนิ่งให้ตกลงในแนวดิ่งจากหน้าผา โดยมีแรงต้านทานของอากาศคงที่ ทำให้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 วินาที จึงตกถึงพื้น และก่อนกระทบพื้นลูกบอลมีความเร็วเท่ากับ 30 เมตรต่อวินาที ถ้าลูกบอลลูกนี้ปล่อยให้ตกลงในบ่อน้ำตามแนวดิ่งจากสภาพเริ่มต้นหยุดนิ่ง จงหาความเร็วของลูกบอลก่อนกระทบพื้นบ่อน้ำ กำหนดให้ แรงต้านทานของน้ำต่อลูกบอลมีค่าเป็น 2 เท่าของแรงต้านทานของอากาศ และระยะเวลาที่ลูกบอลเดินทางในบ่อน้ำก่อนกระทบพื้นเท่ากับ 10 วินาที ใช้ g เท่ากับ 10 m/s2
  10 m/s
  15 m/s
  20 m/s
  25 m/s
5. การทดลองหาค่าความตึงผิววิธีหนึ่งคือ ใช้เชือกทำเป็นวงลอยบนผิวของเหลว แล้วผูกกับคานดังรูป จากผลการทดลองของของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อใช้วงเชือกซึ่งมีความยาวเส้นรอบวง 20 cm มวลที่ทำให้วงเชือกหลุดจากผิวของเหลวพอดีเป็น 2 g และอัตราส่วนความยาว x:y เป็น 1:2 สมมติให้เชือกและคานที่ใช้เบามาก จงหาค่าความตึงผิวของของเหลวนี้
  0.05 N/m
  0.025 N/m
  0.0125 N/m
  0.005 N/m
6. ชาวประมงต่อเรือท้องแบนเป็นรูปกล่องไม้ ขนาดเท่ากับ 1 เมตร ยาวเท่ากับ 4 เมตร และสูงเท่ากับ 0.5 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ใช้สำหรับบรรทุกคน ถามว่าเรือท้องแบนนี้บรรจุคนได้สูงสุดกี่คน กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และน้ำหนักคนสูงสุดที่จะบรรทุกได้อยู่ที่ 80 กิโลกรัมต่อคน
  24 คน
  25 คน
  26 คน
  27 คน
7. แท่งวัตถุมวล M ยาว L ที่ปลายถูกผูกด้วยเชือกและห้อยกับผนังหยาบวางตัวดังรูป อยากทราบว่าแรงปฎิกริยาที่ผนังกระทำต่อแท่งวัตถุ (แรง N) เท่าใดจึงสามารถทรงตัวได้ดังรูป
  0.43 Mg
  0.5 Mg
  0.25 Mg
  0.125 Mg
8. ข้อมูล 4 จำนวนมีค่าดังนี้ 5, a, b, 1 โดยที่ 1 ≤ a < b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  2
  3
  7
  8
9. ให้ f(x)= x2 - 9 พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = f(x) จาก x = -2 ถึง x = 1 เท่ากับ เท่าใด
  20 ตารางหน่วย
  24 ตารางหน่วย
  28 ตารางหน่วย
  32 ตารางหน่วย
10. การชนกันของมวล A และ B เป็นดังรูป ทำให้เกิดความเร็วหลังชนของ มวล B เป็น v ถามว่าค่า log v มีค่าเท่ากับเท่าใด
  0.3010
  0.4771
  0.6990
  0.7781
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile