ภาษาไทย ม.2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กลอนดอกสร้อย 1 บท มีจำนวนกี่คำกลอน
  2 คำกลอน
  3 คำกลอน
  4 คำกลอน
  5 คำกลอน
2. โคลงสี่สุภาพบังคับคำเอกคำโทอย่างไร
  คำเอก 7 คำโท 3
  คำเอก 7 คำโท 4
  คำเอก 6 คำโท 3
  คำเอก 6 คำโท 4
3. การลงมติในที่ประชุมวิธีการในข้อใดไม่เหมาะสม
  ยกมือ
  ลุกขึ้นยืน
  ลงคะแนนลับ
  ขานชื่อแล้วกล่าวคำเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย
4. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยประกอบในภาษาถูกต้อง
  พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
  พยางค์ เสียง คำ วลี ประโยค
  เสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค
  เสียง คำ พยางค์ วลี ประโยค
5. ข้อใดมีความหมายว่า ช้าง ทุกคำ
  ไอยเรศ พลาย
  อาชาไนย วิหค
  ไอศูรย์ คชา
  เอราวัณ ปักษิณ
6. ข้อใดคือความหมายขององค์ประชุม
  ประธานในการประชุม
  จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด
  จำนวนผู้เข้าประชุมตามกำหนดไว้
  ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
7. บทหนึ่งของกาพย์ยานีบังคับจำนวนคำในข้อใด
  16 คำ
  20 คำ
  22 คำ
  28 คำ
8. ข้อใดเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายกว้าง
  ปลา
  ปลาตะเพียน
  ปลาช่อน
  ปลาทับทิม
9. “พระเสโท” มีความหมายตรงกับข้อใด
  เลือด
  เหงื่อ
  ขน
  ผิว
10. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ในประโยคถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จวัดพระแก้ว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูกีฬาเรือใบ
  กระเป๋าทรงของสมเด็จย่าทำด้วยผ้าฝ้าย
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชแล้ว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile