วิกฤตพลังงาน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือข้อจำกัดในการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้
  ปริมาณ
  เทคโนโลยี
  งบประมาณ
  การขนส่ง
2. การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยอยู่ในระดับใด
  การสำรวจแหล่งพลังงานทดแทน
  ติดตั้งเครื่องต้นแบบเพื่อสาธิต
  การประชาสัมพันธ์ให้ประชนทราบ
  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. ข้อใดเป็นวิกฤตการณ์พลังงาน
  การใช้พลังงานฟุ่มเฟือย
  ปริมาณน้ำมันสำรองลดลง
  ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น
  กลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกขึ้นราคาน้ำมัน
4. ข้อใดเป้นแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาการลดลงของโอโซน
  ปลูกต้นไม้
  ใช้พลังงานหมุนเวียน
  ไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล
  ลดการใช้สารซีเอฟซี
5. ประุเทศไทยควรนำพลังงานจากแหล่งใดมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
  ความร้อนใต้พิภพ
  ลม
  แสงอาทิตย์
  คลื่น
6. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
  สูบน้ำ
  คมนาคม
  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
7. เหตุการณ์ใดก่อให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
  การขึ้นน้ำมันของโลกกลุ่โอเปค
  การเกิดสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก
  การขึ้นน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศสิงคโปร์
  การขึ้นราคาทองคำ และความผันผวนของราคาหุ้น
8. พลังงานทดแทนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
  ลดปัญหามลพิษจากการใช้พลังงาน
  ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่สุขสบาย
  ทำให้เศรษฐกิจมีความขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
9. ปัจัยใดทำให้ค่าความเข้มพังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศในทวีปยุโรป
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษะภูมิอากาศ
  อยู่ใกล้ทะเล
  ที่ตั้งของประเทศ
10. ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทน
  พลังงานชีวมวล
  พลังงานจากคลื่น
  พลังงานจาดนิวเคลียร์
  ความร้อนใต้พิภพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile