บทที่ 6 ระบบแม็กนีโต

,บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Switch K2 ท าหน้าที่อะไ
  ส่งกระดิ่ง
  ติดต่อกับผู้รับ
  ตัดปากพูด หูฟังออก
  Reset วงจร
2. A-Plug ติดต่อกับผู้ใด
  ผู้เรียก
  ผู้รับ
  Operator
  ผิดทุกข้อ
3. จากรูปแสดงวงจรแบบอะไรการ

  ขยายวงจรพูด
  แสดงการเพิ่มเลขหมาย
  วงจรควบคุมเลขหมาย
  ผิดทุกข้อ
4. Magneto Generator เป็นชุมสายแบบใด
  Automatic
  Manual
  Semi – Auto
  Full - Auto
5. Sub drop Indicator ท าหน้าที่อะไร
  บอก Operator ว่าเขาหยุดพูดแล้ว
  บอก Operator ให้ส่งกระดิ่งได้
  บอก Operator ให้รู้ว่ามีคนเรียกเข้ามา
  บอก Operator ว่าผู้รับยกหูรับแล้ว
6. การเรียกของเครื่องโทรศัพท์ไปยังชุมสายโทรศัพนั้นสามารถทำได้กี่วิธี
  1
  2
  3
  4
7. ซับแจ๊ค นี้จะต่อมาจากสายของผู้เช่าแต่ละเครื่อง และอยู่บนแผงหน้าปัด ของพนักงานต่อสาย คู่กันกับ
  ซับดร็อป อินดิเคเตอร์
  ซับแจ๊ค
  A-Plug
  ผิดทุกข้อ
8. Ringing Source คือ
  เทอร์มิเนติ่งดร็อป
  ตัวกำเนิดสัญญาณกระดิ่ง
  ซับแจ๊ค
  ผิดทุกข้อ
9. Calling Subscriber คือใคร
  ผู้เรียก
  ผู้รับ
  Operator
  ถูกทุกข้อ
10. Incoming Call หมายถึง
  การเรียกภายในชุมสายเดียวกัน
  การเรียกออกไปยังชุมสายอื่นๆ
  การเรียกเข้ามาจกชุมสายอื่นๆ
  ผิดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile