ภาษาไทย ป.3 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “วันนี้คุณแม่อยากทานผักบุ้งจิ้มน้ำพริก”คำว่า ผักบุ้ง เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้อย่างไร
  ผักรู้นอน
  ผักทอดยอด
  ผักเหลือง
  ผักสามหาว
2. คำว่า “ให้” (เราให้) ถ้าเราใช้กับพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้คำว่าอะไร
  ประทาน
  พระราชทาน
  ทูลเกล้าฯ ถวาย
  พระราชอัธยาศัย
3. ข้อใดไม่เข้าพวก
  สวรรคต
  ทิวงคต
  สิ้นพระชนม์
  มรณภาพ
4. สมเด็จพระสังฆราช..........สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
  พระราชทาน
  ประทาน
  ถวาย
  ประทานถวาย
5. ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
  มรณภาพ
  ประสูติ
  สวรรคต
  สิ้นพระชนม์
6. คำว่า “พระทนต์” หมายถึงข้อใด
  ฟัน
  เท้า
  มือ
  นิ้ว
7. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์
  พระพักตร์
  พระนาง
  พระเนตร
  พระเก้าอี้
8. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์
  เสวย
  ทรงม้า
  ทรงนอน
  ตรัส
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวย........ค่ำควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม
  พระกระยาหาร
  ภัตตาหาร
  เครื่องคาวหวาน
  อาหาร
10. พระราชปฏิสันถาร หมายความว่าอะไร
  สนทนา
  พูด
  คำสั่ง
  ทักทาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile