แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์��� ก. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด��� ข. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง��� ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา��� ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0° ถึง 180° กับแรงที่กระทำวัตถุ��� จ. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวคำตอบคือ
  ข้อ ค, ง
  ข้อ ก, ค, จ
  ข้อ ก, ค, ง, จ
  ถูกทุกข้อ
2. วัตถุก้อนหนึ่งถูกขว้างขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  ความเร็ว
  ความเร่ง
  การกระจัด
  ถูกทุกข้อ
3. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด
  เมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้ม ความถี่จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
  เมื่อเพิ่มแอมพลิจูดของการแกว่ง คาบของการแกว่งยังคงเท่าเดิม
  เมื่อลูกตุ้มแกว่งผ่านตำแหน่งสมดุล อัตราเร็วมีค่ามากที่สุด
  เมื่อสายแขวนลูกตุ้มยาวขึ้น คาบของการแกว่งจะเพิ่มขึ้นด้วย
4. ในการเตะลูกบอลต้องการให้ระยะทางตกไกลที่สุดควรเตะลูกบอลทำมุมเท่าใดกับพื้น
  90°
  60°
  45°
  30°
5. ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทำมุมกับความเร็วเท่าใด

  90°
  180°
  อยู่ระหว่าง 0° ถึง 180°
6. มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  5 เมตร/วินาที
  10 เมตร/วินาที
  15 เมตร/วินาที
  20 เมตร/วินาที
7. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
  ความถี่
  ความยาวคลื่น
  แอมพลิจูด
  อัตราเร็ว
8. เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วยคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่างกัน 150 เมตรจงหาเวลาที่คลื่นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือ
  0.2 วินาที
  1.0 วินาที
  2.0 วินาที
  5.0 วินาที
9. วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งเป็นศูนย์
10. ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร
  ความเร่งคงตัว ความเร็วเป็นศูนย์
  ความเร็วมีค่าสูงสุด ความเร่วคงตัว
  ความเร็วและความเร่งมีค่าเป็นศูนย์
  ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile