แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คือ���� ก.� ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศตรงกันข้าม���� ข.� วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น���� ค.� แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล���� ง.� เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วยคำตอบคือ
  ข้อ ก, ข, และ ค
  ข้อ ก และ ค
  ข้อ ง เท่านั้น
  คำตอบเป็นอย่างอื่น
2. โยนวัตถุขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด
  0.5 วินาที
  1.0 วินาที
  1.5 วินาที
  2.0 วินาที
3. ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร
  ความเร่งคงตัว ความเร็วเป็นศูนย์
  ความเร็วมีค่าสูงสุด ความเร่วคงตัว
  ความเร็วและความเร่งมีค่าเป็นศูนย์
  ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด
4. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
  ความถี่
  ความยาวคลื่น
  แอมพลิจูด
  อัตราเร็ว
5. มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  5 เมตร/วินาที
  10 เมตร/วินาที
  15 เมตร/วินาที
  20 เมตร/วินาที
6. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด
  เมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้ม ความถี่จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
  เมื่อเพิ่มแอมพลิจูดของการแกว่ง คาบของการแกว่งยังคงเท่าเดิม
  เมื่อลูกตุ้มแกว่งผ่านตำแหน่งสมดุล อัตราเร็วมีค่ามากที่สุด
  เมื่อสายแขวนลูกตุ้มยาวขึ้น คาบของการแกว่งจะเพิ่มขึ้นด้วย
7. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร
  ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง
  ต่างกันที่ความยาวคลื่น
  ต่างกันที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
  ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด
8. วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งเป็นศูนย์
9. ในการตีน้ำด้วยจังหวะอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาขณะหนึ่งสันคลื่นลูกแรกและลูกที่ 4 ห่างแหล่งกำเนิดคลื่นเป็น 5 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ ความยาวของคลื่นน้ำนี้เป็นเท่าไร
  0.5 เมตร
  0.75 เมตร
  1 เมตร
  1.25 เมตร
10. ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์��� ก. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด��� ข. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง��� ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา��� ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0° ถึง 180° กับแรงที่กระทำวัตถุ��� จ. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวคำตอบคือ
  ข้อ ค, ง
  ข้อ ก, ค, จ
  ข้อ ก, ค, ง, จ
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile