แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการทดลองแกว่งจุดยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลม พบว่าในเวลา 1 นาที จุกยางเคลื่อนที่ได้ 75 รอบ จงหาความถี่ของจุกยางมีค่าเท่าไร
  0.8 รอบ/วินาที
  1.25 รอบ/วินาที
  1.5 รอบ/วินาที
  3.5 รอบ/วินาที
2. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
  ความถี่
  ความยาวคลื่น
  แอมพลิจูด
  อัตราเร็ว
3. ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์��� ก. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด��� ข. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง��� ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา��� ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0° ถึง 180° กับแรงที่กระทำวัตถุ��� จ. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวคำตอบคือ
  ข้อ ค, ง
  ข้อ ก, ค, จ
  ข้อ ก, ค, ง, จ
  ถูกทุกข้อ
4. โยนวัตถุขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด
  0.5 วินาที
  1.0 วินาที
  1.5 วินาที
  2.0 วินาที
5. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร
  ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง
  ต่างกันที่ความยาวคลื่น
  ต่างกันที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
  ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด
6. เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วยคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่างกัน 150 เมตรจงหาเวลาที่คลื่นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือ
  0.2 วินาที
  1.0 วินาที
  2.0 วินาที
  5.0 วินาที
7. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด
  เมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้ม ความถี่จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
  เมื่อเพิ่มแอมพลิจูดของการแกว่ง คาบของการแกว่งยังคงเท่าเดิม
  เมื่อลูกตุ้มแกว่งผ่านตำแหน่งสมดุล อัตราเร็วมีค่ามากที่สุด
  เมื่อสายแขวนลูกตุ้มยาวขึ้น คาบของการแกว่งจะเพิ่มขึ้นด้วย
8. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คือ���� ก.� ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศตรงกันข้าม���� ข.� วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น���� ค.� แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล���� ง.� เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วยคำตอบคือ
  ข้อ ก, ข, และ ค
  ข้อ ก และ ค
  ข้อ ง เท่านั้น
  คำตอบเป็นอย่างอื่น
9. ในการตีน้ำด้วยจังหวะอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาขณะหนึ่งสันคลื่นลูกแรกและลูกที่ 4 ห่างแหล่งกำเนิดคลื่นเป็น 5 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ ความยาวของคลื่นน้ำนี้เป็นเท่าไร
  0.5 เมตร
  0.75 เมตร
  1 เมตร
  1.25 เมตร
10. มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  5 เมตร/วินาที
  10 เมตร/วินาที
  15 เมตร/วินาที
  20 เมตร/วินาที
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile