ไฟฟ้า

,-,ข้อสอบวัดแแวว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา
  JIS
  ANSI
  IEC
  TIS
2. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตรวจเช็คความเที่ยงของแนวการเดินสาย
  ระดับน้ำ
  ตลับเมตร
  ฟุตเหล็ก
  หลักนำศูนย์
3. ข้อใดคือหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า
  ยูนิต
  วัตต์
  แอมแปร์
  โอห์ม
4. คีมชนิดใดใช้สำหรับตัดสายไฟฟ้า
  คีมปอก
  คีมตัด
  คีมปากแหลม
  คีมย้ำหางปลา
5. คีมชนิดใดใช้สำหรับตัดสายไฟฟ้า
  คีมปอก
  ไควงแฉก
  ไขควงเทสไฟ
  ไขควงปากฟิลิป
6. เมื่อต้องการปอกสายไฟฟ้าควรใช่เครื่องมือชนิดใด
  คัทเตอร์
  ค้อน
  บิดหล่า
  สิ่ว
7. บนคัทเอาท์ ควรติดตั้งฟิวส์ชนิดใด
  ฟิวส์เส้น
  ฟิวส์ห้ามปู
  คาร์ทริดจ์ฟิวส์
  ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
8. เมื่อต้องการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับควรปรับไว้ที่ใด
  DCV
  ACV
  DC mA
  ACA
9. ข้อใดคือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า
  ยูนิต
  วัตต์-ชั่วโมง
  วัตต์
  มิลลิโวลท์
10. หลอดไส้ตามข้อใดให้แสงสว่างมากที่สุด
  25 W
  40 W
  100 W
  60 W
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile