สังคมไทยน่าอยู่ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกระทำในข้อใดที่จะทำให้ประเทศไทยมีอากาศสดชื่น
  การช่วยกันกำจัดวัชพืช
  การช่วยกันปลูกต้นไม้
  การรณรงค์ให้ลดการใช้สารที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
  ถูกต้องทั้งข้อ 2. และ 3.
2. พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยจรรโลงสังคมไทยอย่างไร
  เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านธรรมะให้คนมีจิตใจสูงขึ้น
  ช่วยสั่งสอนให้คนทำความดี ละเว้นความชั่ว
  ช่วยให้คนที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ
  ถูกต้องทุกข้อ
3. สถานที่ในข้อใดต่อไปนี้มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของคนให้สูงขึ้น
  สถานอวบอบนวด
  สวนโมกขพลาราม
  ร้านอาหารขายสุรา
  ห้างสรรพสินค้า
4. สมเดชเป็นเป็นพ่อค้าขายของที่ระลึก ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง สมเดชขายของที่ระลึกชิ้นหนึ่งให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแพงกว่าราคาที่ขายให้คนไทย 5 เท่า การกระทำของสมเดชจะส่งผลต่อสังคมอย่างไร
  เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
  นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวมากขึ้น
  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเสียหายเพราะนักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ
  เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ
5. สมชายพบคนตาบอดกำลังจะเดินข้ามถนน สมชายจึงจูงคนตาบอดเพื่อเดินข้ามถนน ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนว่าสมชายเป็นคนมีนิสัยอย่างไร
  มีความร่าเริง
  ขยันขันแข็ง
  มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่
  มีความอดทน
6. สิ่งใดต่อไปนี้ที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่
  ความขยันหมั่นเพียร
  ความอดทน
  ความมีน้ำใจ
  การแสวงหาความสุขส่วนตน
7. โดยพื้นฐานเดิมแล้วสังคมไทยเป็นสังคมประเภทใด
  สังคมเกษตรกรรม
  สังคมอุตสาหกรรม
  สังคมเมือง
  สังคมประมง
8. คำกล่าวที่ว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า...ใครจักใคร่ค้าม้าค้า...” เป็นคำกล่าวที่แสดงว่าสังคมเป็นอย่างไร
  มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
  มีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพ
  มีสิทธิในทรัพย์สิน
  สภาพแวดล้อมในสังคมน่าอยู่
9. ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่ทำให้ชาวตะวันตกนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
  เมืองไทยเป็นเมืองหนาว
  เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าท่องเที่ยวมากมาย
  เมืองไทยมีความปลอดภัยสูง ไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุม
  ถูกทุกข้อ
10. บุคคลใดต่อไปนี้ที่จะมีส่วนช่วยจรรโลงให้สังคมไทยน่าอยู่
  รัฐบาล
  นักเรียน
  ครูบาอาจารย์
  คนไทยทุกคน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile