สังคมไทยน่าอยู่ ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดต่อไปนี้ที่จะมีส่วนช่วยจรรโลงให้สังคมไทยน่าอยู่
  รัฐบาล
  นักเรียน
  ครูบาอาจารย์
  คนไทยทุกคน
2. โดยพื้นฐานเดิมแล้วสังคมไทยเป็นสังคมประเภทใด
  สังคมเกษตรกรรม
  สังคมอุตสาหกรรม
  สังคมเมือง
  สังคมประมง
3. การกระทำในข้อใดที่จะทำให้ประเทศไทยมีอากาศสดชื่น
  การช่วยกันกำจัดวัชพืช
  การช่วยกันปลูกต้นไม้
  การรณรงค์ให้ลดการใช้สารที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
  ถูกต้องทั้งข้อ 2. และ 3.
4. สถานที่ในข้อใดต่อไปนี้มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของคนให้สูงขึ้น
  สถานอวบอบนวด
  สวนโมกขพลาราม
  ร้านอาหารขายสุรา
  ห้างสรรพสินค้า
5. คำกล่าวที่ว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า...ใครจักใคร่ค้าม้าค้า...” เป็นคำกล่าวที่แสดงว่าสังคมเป็นอย่างไร
  มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
  มีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพ
  มีสิทธิในทรัพย์สิน
  สภาพแวดล้อมในสังคมน่าอยู่
6. ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่ทำให้ชาวตะวันตกนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
  เมืองไทยเป็นเมืองหนาว
  เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าท่องเที่ยวมากมาย
  เมืองไทยมีความปลอดภัยสูง ไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุม
  ถูกทุกข้อ
7. พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยจรรโลงสังคมไทยอย่างไร
  เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านธรรมะให้คนมีจิตใจสูงขึ้น
  ช่วยสั่งสอนให้คนทำความดี ละเว้นความชั่ว
  ช่วยให้คนที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ
  ถูกต้องทุกข้อ
8. สิ่งใดต่อไปนี้ที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่
  ความขยันหมั่นเพียร
  ความอดทน
  ความมีน้ำใจ
  การแสวงหาความสุขส่วนตน
9. สมเดชเป็นเป็นพ่อค้าขายของที่ระลึก ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง สมเดชขายของที่ระลึกชิ้นหนึ่งให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแพงกว่าราคาที่ขายให้คนไทย 5 เท่า การกระทำของสมเดชจะส่งผลต่อสังคมอย่างไร
  เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
  นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวมากขึ้น
  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเสียหายเพราะนักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ
  เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ
10. สมชายพบคนตาบอดกำลังจะเดินข้ามถนน สมชายจึงจูงคนตาบอดเพื่อเดินข้ามถนน ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนว่าสมชายเป็นคนมีนิสัยอย่างไร
  มีความร่าเริง
  ขยันขันแข็ง
  มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่
  มีความอดทน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile