แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามข้อใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
  อนุญาตให้ลาไปศึกษาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน
2. ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณาจากข้อใดเป็นพิเศษ
  หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม
  เปิดเผยโปร่งใสและผลการปฏิบัติงาน
  ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยยึดหลัก ตามข้อใดเป็นอันดับแรก
  หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม
  เปิดเผยโปร่งใสและผลการปฏิบัติงาน
  ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
4. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการตามข้อใดไม่ถูกต้อง
  การปฏิบัติตนเหมาะสม
  ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
  คำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน
5. ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการแจ้งข้อใดไม่ใช่
  ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
  สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงาน
  บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะพลเมืองดี
  เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ
6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อกคศ.เขตพื้นที่ของผู้ขอย้ายและผู้รับย้าย
  ให้มีการประสานงานระหว่าง อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบ
  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
7. หลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไม่เกิน 4 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปีให้ ก.ค.ศ.ดำเนินการกับตำแหน่งใด
  ตำแหน่งที่กำหนดมิได้กำหนดให้มีวิทยฐานะ
  ตาแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  ตำแหน่ง ผอ.สพท.
  ตาแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร
8. ตามมาตรา 68 ถ้าตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ การที่ผู้มีอาน่าจะสั่งให้ข้าราชการครูอื่นไปแทน ข้อใดถูกต้อง
  รักษาราชการแทน
  ปฏิบัติหน้าที่แทน
  รักษาการในตำแหน่ง
  ทาการแทน
9. บำเหน็จความชอบ ไม่รวมถึงข้อใด
  รางวัล
  การเลื่อนตำแหน่ง
  เครื่องเชิดชูเกียรติ
  บันทึกคาชมเชย
10. กคศ.กำหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพ กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งใด
  ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ
  ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
  ตำแหน่งที่มีวิทยพัฒน์
  ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile