แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. If a foreign object becomes lodged in the eye, medical help is necessary.
  deposited in
  invisible to
  blurry to
  isolated in
2. Clarence Birdseye perfected a method of freezing foods, which spurred farming of produce previously too perishable to be of commercial value.
  officially
  practically
  formerly
  allegedly
3. Even the best-built machine will not run forever without proper maintenance.
  eternally
  smoothly
  dependably
  accurately
4. The pupil of the human eye dilates when the level of light is low.
  reacts
  focuses
  expands
  numbs
5. In some libraries, young people can check out ten juvenile books at once.
  adventure
  large-print
  hardcover
  children’s
6. The 1960’s witnessed a change in the form and content of movies, treating subjects that for so many years were considered taboo.
  unpleasant
  prohibited
  unethical
  worthless
7. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed in the past ten years.
  increased slowly
  leveled off
  grown steadily
  risen rapidly
8. A mature tulip bulb contains the embryo of a plant.
  flower bud
  waste product
  complete undeveloped form
  color-producing pigment
9. The goose-quill pen has a great sentimental appeal in this century’s highly mechanized culture.
  fashion
  emotional
  monetary
  historic
10. One of the reasons many people exercise is for enjoyment.
  physical fitness
  emotional release
  social contact
  pleasure
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile