แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. The pupil of the human eye dilates when the level of light is low.
  reacts
  focuses
  expands
  numbs
2. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed in the past ten years.
  increased slowly
  leveled off
  grown steadily
  risen rapidly
3. Even the best-built machine will not run forever without proper maintenance.
  eternally
  smoothly
  dependably
  accurately
4. If a foreign object becomes lodged in the eye, medical help is necessary.
  deposited in
  invisible to
  blurry to
  isolated in
5. Only sovereign states are able to make treaties.
  constitutional
  powerful
  legitimate
  independent
6. The 1960’s witnessed a change in the form and content of movies, treating subjects that for so many years were considered taboo.
  unpleasant
  prohibited
  unethical
  worthless
7. A mature tulip bulb contains the embryo of a plant.
  flower bud
  waste product
  complete undeveloped form
  color-producing pigment
8. One of the reasons many people exercise is for enjoyment.
  physical fitness
  emotional release
  social contact
  pleasure
9. In some libraries, young people can check out ten juvenile books at once.
  adventure
  large-print
  hardcover
  children’s
10. Few composers have been as idolized during their lifetime as was Edward MacDowell.
  dissatisfied
  reviewed
  misguided
  worshipped
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile