แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักวิชาการได้ใช้หลักฐานใดเสนอแนวคิดว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
  หมู่เลือด
  โครงกระดูก
  ภาษาพูด
  บันทึกชาวต่างชาติ
2. การศึกษาความถี่ของหมู่เลือดของนายแพทย์สมศักดิ์ พันธ์สมบุญ สันนิษฐานว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยน่าจะอยู่บริเวณใด
  รัฐชานในพม่า
  มณฑลกวางสี
  มณฑลยูนนาน
  หมู่เกาะอินโดนีเซีย
3. ศาสนาที่ได้รับความนิยมมากในแคว้นทวารวดีคือศาสนาใด
  ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
  ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท
  ศาสนาฮินดู - ไวษณพนิกาย
  ศาสนาฮินดู - ไศวะนิกาย
4. การค้นคว้าเกี่ยวกับถิ่นเดิมของไทย ควรดำเนินต่อไปหรือไม่เพราะเหตุใด
  ไม่ควร เพราะ สิ้นเปลืองงบประมาณ
  ไม่ควร เพราะ ไม่สามารถหาข้อสรุปได้
  ควร เพราะได้ทราบข้อเท็จจริงมากขึ้น
  ควร เพราะ นานาชาติจะได้ยอมรับความสามารถของนักวิชาการไทย
5. แคว้นตามพรลิงค์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นใด ก่อนที่จะแยกตัวออกมาตั้งเป็นแคว้นใหม่
  แคว้นศรีวิชัย
  แคว้นทวารวดี
  แคว้นละโว้
  แคว้นลังกาสุกะ
6. นักประวัติศาสตร์ท่านใดที่มีความเห็นว่าชนชาติไทยเป็นเชื้อสายมองโกล
  รูธ เบเนดิกต์
  ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดต์
  ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร
  ศ.โวลแฟรม อีเบอร์ฮาร์ด
7. ข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดย์ ในเรื่อง ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือข้อใด
  ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองปาเล็มบัง
  ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองไชยา
  ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองคลองท่อม
  ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองเงียงสระ
8. หลังจากที่แคว้นตามพรลิงค์แยกตัวเป็นแคว้นใหม่แล้ว ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นแคว้นใด
  แคว้นสุโขทัย
  แคว้นล้านนา
  แคว้นนครศรีธรรมราช
  แคว้นอโยธยา
9. ตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงสิ่งใด
  การสร้างพระบรมธาตุไชยา
  การสร้างพระปรางค์สามยอด
  การสร้างพระธาตุหริภุญชัย
  การสร้างพระธาตุพนม
10. ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาจากชุมชนเมืองโบราณกลายเป็นแคว้นลังกาสุกะคือข้อใด
  ทำเลที่ตั้งอยู่ติดทะเล
  มีอำนาจทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
  เป็นเมืองอิสระที่ไม่ขึ้นกับแคว้นใด
  เชิญเมืองอื่นเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile