รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยEทรงเป็นประมุขอยู่มาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  มาตรา 1
  มาตรา 2
  มาตรา 3
  มาตรา 4
2. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวน สมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
  สองในสาม
  กึ่งหนึ่ง
  สามในห้า
  สองในสี่
3. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ข้อใดถูกต้อง
  ลำดับ 37 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 36 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
  ลำดับ 38 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 39 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
4. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
5. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ใครเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. ฟุตบอลโลก 2018 จัดที่ใด
  สเปน
  อังกฤษ
  รัสเซีย
  การ์ต้า
7. ปัจจุบันสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ
  193 ประเทศ
  205 ประเทศ
  226 ประเทศ
  307 ประเทศ
8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  กึ่งหนึ่ง
  สองในสาม
  ไม่น้อยกว่าสองในสาม
  ไม่น้อยกว่าสามในห้า
9. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
10. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
  17
  18
  19
  20
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile