แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
3. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พัฒนาวิชาชีพครู
4. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
5. มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อย่างทั่วถึง
  รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก มีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
  เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
6. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
  มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
7. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ความมุ่งหมายและหลักการ
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
8. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  มาตรา 43
  มาตรา 49
  มาตรา 81
  มาตรา 80
9. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
  จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
  คำนึงถึงความสามารถ
  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ถูกข้อ ก และ ข
10. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การสนับสนุนจากรัฐ
  เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การลดหย่อนภาษีทั่วไป
  การยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile