พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

,พรบ.ลูกเสือ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางลูกเสือที่ปฏฺบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเท่าใด
  5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  15 ปี
  ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นใดที่มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน
  ชั้นที่ 1
  ชั้นที่ 2
  ชั้นที่ 3
  ชั้นที่ 4
3. ผู้ซึ่งได้ทำความดีความชอบทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง สมควรได้รับเหรียญลูกเสือชั้นใด
  ชั้นที่ 1
  ชั้นที่ 2
  ชั้นที่ 3
  ชั้นที่ 4
4. เหรียญใดเทียบเท่าเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่งตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
  เหรียญทองคำ
  เหรียญเงิน
  เหรียญทองแดง
  เหรียญโลหะขาว
5. ข้อใด ไ่ม่ใช่ กรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
  ผู้แทนสถาบัยอุดมศึกษา
  ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด
  ผู้แทนลุกเสือจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. สำนักงานลูกเสือจังหวัดตั้งอยู่ที่ใด
  ค่ายลูกเสือจังหวัด
  ศาลากลางจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ดำรงตำแหน่งใด
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัด
  ผู้บังคับบัญชาจังหวัด
  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด
8. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
  3-มี.ค.-51
  4-มี.ค.-51
  5-มี.ค.-51
  6-มี.ค.-51
9. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลักษณะอย่างไร
  กลม
  กลมรี
  ไข่
  รูปไข่
10. ข้อใดไม่ใช่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย
  ลาออก
  เป็นบุคคลล้มละลาย
  ได้รับโทษจำคุก
  คณะองคมนตรีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile