พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

,พรบ.ลูกเสือ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
  นายกรัฐมนตรี
  รองนายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือทุกชั้น ให้เป็นสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเสียชีวิตให้ตกทอดแก่ใคร
  ส่งคืนสำนักพระราชวัง
  ส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้รับผิดชอบ
  ทายาท
  ถูกทุกข้อ
3. เหรียญลูกเสือสดุดี มีลำดับเป็นกี่ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
4. คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่มีใครเป็นประธาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  รองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมาย
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ มีลัษณะเหรียญเป็นรูปทรงใด
  กลม
  รี
  รูปไข่
  รูปไข่ 2 ชั้น
6. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสภาลูกเสือไทย
  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภานายก
  รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก
  มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดสิบคน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย
7. ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำดับที่ 1 คือข้อใด
  ผู้อำนวยการลูกเสือใหญ่
  ผู้อำนวยการใหญ่
  ผู้กำกับลูกเสือใหญ่
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใหญ่พิเศษ
8. ข้อใดไม่ใช่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย
  ลาออก
  เป็นบุคคลล้มละลาย
  ได้รับโทษจำคุก
  คณะองคมนตรีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3
9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมีกี่คน
  15 คน
  ไม่เกิน 15 คน
  80 คน
  ไม่เกิน 80 คน
10. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 เป็นฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 2
  ฉบับที่ 3
  ฉบับที่ 4
  ฉบับที่ 5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile