การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว บทที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3

,อจท. คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สาเหตุของความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างสามีและภรรยาคือข้อใด
  การพูดจากระทบกระทั่งกัน
  การไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  การนอกใจและไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
  การไม่มีเวลาให้กันและกัน
2. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพี่กับน้องในครอบครัวมาจากสาเหตุใดมากที่สุด
  พี่น้องเพศต่างกัน
  พี่น้องอายุใกล้เคียงกัน
  พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน
  พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก
3. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ต่อกัน
  มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม
  เพื่อให้มีเพื่อนที่หลากหลาย
  มนุษย์มีการแก่งแย่งแข่งขัน
  เพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน
4. การร่วมกิจกรรมในครอบครัวทำให้เกิดผลดีอย่างไร
  ครอบครัวเกิดความสับสนวุ่นวาย
  ครอบครัวเกิดความวิตกกังวลและความเครียด
  ครอบครัวมีความรักความอบอุ่นและมีความสุข
  ครอบครัวเกิดความแตกแยก
5. ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นเช่นไร
  มีความรัก ความเมตตา
  มีความรู้ การยอมรับฟังผู้อื่น
  ขาดการมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้อาวุโส
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
6. ข้อใดแสดงถึงการให้ความเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว ได้ชัดเจนที่สุด
  พูดจาไพเราะกับแม่
  ทำงานบ้านที่ได้รับมอบหมาย
  จัดอาหารให้แม่รับประทานเมื่อเจ็บป่วย
  ช่วยเหลือตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
7. แนวทางใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ดีที่สุด
  พ่อแม่ต้องมีเวลาและสังเกตพฤติกรรมลูก
  พ่อแม่ให้เวลาลูกเพื่อเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ
  พ่อแม่ยอมรับค่านิยมของลูก
  พ่อแม่กีดกันเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ
8. ถ้าในครอบครัวมีความคิดเห็นต่างกัน ควรทำอย่างไร
  เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก
  นั่งคุยกันด้วยเหตุและผล
  เอาความคิดผู้นำครอบครัวเป็นหลัก
  ไม่ต้องคุยกัน เพราะความคิดทุกคนถูกเสมอ
9. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม
  มนุษย์มีการแก่งแย่ง แข่งขันกัน
  เพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน
  เพื่อให้มีเพื่อนที่หลากหลาย
10. ครอบครัวมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง
  สถานศึกษาของบุตร สภาพสังคมในครอบครัว
  ลักษณะครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
  สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
  ที่อยู่อาศัย การศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile