การวิจัยทางการศึกษา

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สถิติที่ไม่มีการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติคือสถิติประเภทใด
  สถิติเชิงอ้างอิง
  สถิติเชิงตัวเลข
  สถิติเชิงข้อมูล
  สถิติเชิงบรรยาย
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัย
  ควรระบุชื่อตัวแปลสำคัญ
  ควรตั้งเป็นคำถาม
  ควรระบุกลุ่มเป้าหมาย
  ควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆ
3. ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยคือข้อใด
  สรุปผล
  อภิปรายผล
  รายงานผล
  หาข้อบกพร่อง
4. ตั้งสมมุติฐานแบ่งออกได้กี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
5. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่ยังไม่รู้
  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
  เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ทฤษฎีใหม่ๆ
  ถูกทุกข้อ
6. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท
  3 บท
  4 บท
  5 บท
  6 บท
7. ข้อใดเป็นประเภทข้อมุลของการวิจัย
  ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสติติ
  ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงสถิติ
  ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสัญญลักษณ์
8. ตัวแปรควบคุมคืออะไร
  ชนิดของดินที่ใช้ปลูกถั่วเขียว
  ความสูงของต้นถั่วเขียว
  พันธ์ถั่วเขียวที่ปลูก ปริมาณน้ำที่รด ปริมาณแสง
  กระถาง
9. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท
  3 บท
  4 บท
  5 บท
  6 บท
10. สารบัญตาราง จะนำไปเขียนในส่วนใด
  บทที่ 1
  ส่วนนำ
  ส่วนเนื้อหา
  ส่วนเอกสารอ้างอิง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile