ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตำราเรียนเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
  มิลินทปัญหา
  สมุทรโฆษคำฉันท์
  จินดามณี
  กาพย์เห่เรือ
2. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
  สุโขทัย - อยุธยา
  เชียงใหม่ - อยุธยา
  สหรัฐ - อยุธยา
  เขมร - อยุธยา
3. ระบบจตุสดมภ์มีใครเป็นผู้ดูแล
  สมุหนายก
  สมุหกลาโหม
  พระมหาอุปราชา
  เจ้าพระยาโกษาธิบดี
4. เจ้าสามพระยาทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงเมืองใด
  พิษณุโลก
  สุพรรณบุรี
  เชียงใหม่
  สุโขทัย
5. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ทรงมีพระนามเดิมว่าอะไร
  ขุนหลวงพะงั่ว
  ขุนหลวงหาวัด
  ขุนหลวงขี้เรื้อน
  เจ้าฟ้าไชย
6. หลักฐานชิ้นใดยืนยันได้ว่ามีดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
  หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
  หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
  หลวงพ่อโต วัดเล่งเน่งยี่
  หลวงพ่อโต วัดระฆังโฆสิตาราม
7. ใครเป็นผู้สร้างวัดไชยวัฒนาราม
  สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
  เจ้าทองลัน
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
8. พระราชโอรสของเจ้าสามพระยากับพระราชธิดาสุโขทัยคือใคร
  สมเด็จพระอินทราชา
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
9. ใครเป็นคนขุดคลองลัดบริเวณบางกอกน้อย จนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  สมเด็จพระมหาธรรมราชา
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมเด็จพระไชยราชาธิราช
10. ใครทำหน้าที่ดูแลกิจการทหารทั้งราชอาณาจักร
  พระมหาอุปราช
  สมุหกลาโหม
  สมุหนายก
  พระยาพระคลัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile