บทที่ 2 ทรัพยากรดิน

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของวัตถุใด
  วัตถุต้นกำเนิดดิน
  ดิน
  อินทรียวัตถุ
  หินและแร่
2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดิน
  หินและแร่
  อินทรียสาร
  น้ำ
  ความพรุน
3. ข้อใดเป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากที่สุด
  ดินเหนียว
  ดินร่วน
  ดินร่วนปนทราย
  ดินทราย
4. ดินที่เป็นเบสมากควรแก้ไขอย่างไร
  เติมปุ๋ยอินทรีย์
  เติมโซเดียมคลอไรด์
  เติมผงกำมะถัน
  เติมปูนขาว
5. ข้อใดเป็นการแก้ไขสภาวะของดินที่เป็นกรดมาก
  เติมผงกำมะถัน
  เติมปุ๋ยอินทรีย์
  เติมปูนขาว
  เติมแมกนีเซียมซัลเฟต
6. ข้อใดไม่ใช่วัตถุต้นกำเนิดดิน
  หินกรวดมนและแร่
  หินศิลาแลงและแร่
  หินสลายตัวจนละเอียด
  ฮิวมัส
7. ดินที่มีความพรุนเหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร
  ดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 50%
  ดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 70%
  ดินที่มีน้ำแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินมาก
  ดินมีอากาศแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินมาก
8. ข้อใดหมายถึงความพรุนของดิน
  การถ่ายเทอากาศผ่านดิน
  การถ่ายเทของน้ำผ่านดิน
  ขนาดช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
  ขนาดของเม็ดดิน
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นบน
  มีเนื้อละเอียดสีจาง
  มีปุ๋ยและฮิวมัสมาก
  มีเนื้อหยาบสีดำคล้ำ
  มีความพรุนมาก
10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกำเนิดดิน
  ภูมิอากาศ
  ภูมิประเทศ
  จุลินทรีย์ในดิน
  ชนิดของหิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile