theory

,ข้อสอบแบบปรนัย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดของการนำทฤษฏีการพยาบาลมาใช้ในการจัดการศึกษา
  มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน
  สร้างนักทฤษฏีการพยาบาลที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
  กำหนดเป้าหมายของวิชาชีพ การปฏิบัติพยาบาล ขอบเขตความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
  พยาบาลแสดงบทบาทในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการพยาบาลกับกระบวนการพยาบาล
  ทฤษฏีทำให้เกิดเนื้อหา ส่วนกระบวนการคือวิธีการที่จะใช้เนื้อหานั้น
  ทฤษฎีเป็นกระบวนการที่จะนำไปใช้ ส่วนกระบวนการไม่จำเป็นต้องใช้พื้นฐานทางทฤษฎีมาใช้
  ทฤษฎีทำให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติ ส่วนกระบวนการเป็นวิธีการ
  ที่ใช้ในการประยุกต์ทฤษฎี
3. พยาบาลในข้อใดมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการพยาบาลแบบองค์รวม
  พยาบาลแพรมีความมั่นใจในตนเองในการดูแลผู้ป่วย
  พยาบาลไหมมีความรู้เกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยเพื่อให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม
  พยาบาลฝ้ายมีทักษะในการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นในการดูแลผู้ป่วย
  พยาบาลมัดหมี่มีความสามารถในการพูดคุย สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการที่ตนเองดูแล
4. การปฏิบัติการพยาบาลสู่ความเป็นวิชาชีพมีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  มีเอกสิทธิ์ตามกฎหมายของวิชาชีพ
  มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก
  มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
  มีทฤษฎีการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล
5. พยาบาลคนใดให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับแนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมมากที่สุด
  เอให้ยาแก้ปวดแก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามทุกครั้งที่มีอาการปวด
  บีเลื่อนเวลาในการให้ยาผู้ป่วยออกไปจนกว่าญาติที่มาเยี่ยมจะกลับ
  ซีให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีทุกอย่างโดยให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากที่สุดและญาติไม่ต้องช่วยดูแล
  ดีแนะนำการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนให้ญาติพากลับไปดูแลต่อที่บ้านตามความต้องการของผู้ป่วย
6. จุดเด่นที่สำคัญของทฤษฎีการพยาบาล คือข้อใด
  ทำให้มีระบบปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  สร้างองค์ความรู้ของวิชาชีพพยาบาล
  พยาบาลเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานทำ
  เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลและผู้รับบริการ
7. ข้อใดคือความสำคัญสูงสุดของทฤษฎีการพยาบาลมีต่อความเป็นวิชาชีพด้านการศึกษาพยาบาล
  ทำให้เกิดการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพของสมาชิก
  ก่อให้เกิดการหาความรู้เพิ่มเติมให้มีความทันสมัยทางวิชาการ
  ก่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรและการเรียนที่หลากหลาย
  ก่อให้เกิดการให้บริการด้านสุขภาพที่สังคมยอมรับและตระหนักถึงคุณค่า
8. พยาบาลคนใดใช้ขั้นตอนการวางแผนดำเนินงานในการนำทฤษฎีการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
  พยาบาล ก พบปะบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพ เพื่ออภิปรายให้เข้าใจตรงกัน
  พยาบาล ข ทำการสำรวจว่าทุกคนยอมรับในทฤษฎีการพยาบาลที่จะนำมาใช้หรือไม่
  พยาบาล ค จัดการอภิปรายร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจกับทฤษฎี แบบฟอร์มการประเมิน
  พยาบาล ง ติดตามการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติงาน ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็น
9. ประโยชน์ที่สำคัญสูงสุดของการนำทฤษฎีการพยาบาลมาใช้ในวิชาชีพพยาบาลคือข้อใด
  นำทฤษฎีมาทดสอบในงานวิจัยทางการพยาบาล
  ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ของวิชาชีพการพยาบาล
  นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
  ทำให้บทบาทของวิชาชีพพยาบาลเป็นอิสระชัดเจนยิ่งขึ้น
10. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับทฤษฏีการพยาบาลได้ถูกต้องที่สุด
  กระบวนการวิจัยช่วยในการวางหลักเกณฑ์เพื่อวัดคุณภาพของการพยาบาล
  กระบวนการวิจัยเป็นกรอบในการร่างและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  กระบวนการวิจัยเป็นการหาความสัมพันธ์ของกระบวนการสร้างความรู้ทางการพยาบาล
  กระบวนการวิจัยคือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ตรงและเชื่อถือได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile