แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Your relative is short of money and asks you: "??????"
  How is five hundred baht?
  Let´s call it five hundred baht.
  Can I borrow five hundred baht?
  Could I loan you five hundred baht?
2. Dan and Beam have just seen a very amazing soccer match. Dan comments on how amazing it was. Beam agrees and says: "???????.."
  o do I.
  It certainly was.
  I did too.
  It seems you´re right.
3. You are short of sugar so you ring your neighbor´s bell and say, "..?"
  Can I use your sugar?
  Give me some sugar.
  May I borrow some sugar?
  I would like to take your sugar.
4. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: "??????."
  What would you want to eat?
  What would you like to eat?
  What do you have to eat?
  What do you think to eat?
5. You are in the dentist´s chair and the dentist says to you, "????"
  Go ahead.
  Let´s have a look.
  Make yourself at home.
  Wait and see.
6. Your friend is about to cross the street and he doesn´t see a fast-approaching car. You shout, "???????"
  Hurry up!
  Run fast!
  Watch out!
  Look up!
7. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: "??????.."
  Hold on. I´ll put you through.
  Wait for me.
  Go to the back of the line.
  I´ll save you a place.
8. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, "???.. at the airport."
  I´ll go and receive you
  I´ll pick you up
  I´ll come after you
  I´ll be there for you
9. Toon disagrees with his teacher but does not want to exasperate him so he says: "???????.."
  May I suggest another idea?
  How could you say that?
  You´ve got to be reasonable.
  I couldn´t agree with you.
10. As you are leaving a party, you say to the host: "???????"
  I am very happy about it.
  Pleased to meet you.
  I had a great time.
  It´s your hospitality.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile