แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "If I had his number, I???..him."
  will call
  would call
  would have called
  would be having called
2. "Sarah hardly stays up late, ?????"
  does she
  doesn?t she
  is she
  isn?t she
3. "When I ????sleeping, he came here."
  am
  was
  were
  been
4. Peter doesn?t like black ; ?????.
  I don?t neither.
  either do I
  neither do I
  neither don?t I
5. I wish I???a flower from him
  could get
  will get
  may get
  am able to get
6. "If you????.me, you will understand."
  were
  was
  are
  do
7. It?s the first time he????to America.
  goes
  went
  has been
  has been coming
8. I will pay the bill???cash
  on
  at
  by
  in
9. "????..she doesn?t look like her mother, their personalities are very similar."
  Although
  However
  Consequently
  Accordingly
10. It is necessary????.you to attend the meeting on time.
  of
  to
  with
  for
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile