แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "If you????.me, you will understand."
  were
  was
  are
  do
2. It?s the first time he????to America.
  goes
  went
  has been
  has been coming
3. "If I had his number, I???..him."
  will call
  would call
  would have called
  would be having called
4. I wish I???a flower from him
  could get
  will get
  may get
  am able to get
5. Each student????..attention.
  pay
  pays
  has paid
  had paid
6. "When I reach????.. , everybody will have finished dinner."
  to
  at
  of
  in
7. "????..she doesn?t look like her mother, their personalities are very similar."
  Although
  However
  Consequently
  Accordingly
8. Janet stops????..to talk with John.
  writes
  to write
  writing
  has written
9. Don?t forget???.the window.
  closing
  to close
  closed
  to be closed
10. "Since you failed English many times, you????.hard."
  study
  should study
  studying
  not study
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile