ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 2HI?⇌ H2 + I2 มีค่า 2.0 x 10-2ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา HI ⇌?½H2 + ½I2 มีค่าเท่าไร
  1.0?× 10-2
  2.0 × 10-2
  1.0?× 10-4
  1.4?× 10-1
2. พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้?? aKIO3 + bKI + cH2SO4?→ dKI3 + eK2SO4 + fH2Oข้อใดผิด
  3a + 4c = 4c + 1
  c = e = f
  a ? b = 3d
  a + b = d + e
3. กราฟแสดงพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยาเป็นดังนี้พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้?? ก. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา A2 + B2?→ 2AB มีค่าเท่ากับ 40 kJ?? ข. ปฏิกิริยา 2AB?→?A2 + B2 มีการคายความร้อน 10 kJ?? ค. ปฏิกิริยา?A2 + B2 → 2AB เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน?? ง. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากกว่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาย้อนกลับข้อใดถูก
  ก และ ข เท่านั้น
  ค และ ง
  ก ข และ ค
  ง เท่านั้น
4. ปฏิกิริยา X เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน ส่วนปฏิกิริยา Y เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ถ้าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการทดลอง จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) และค่าคงที่สมดุล (K) ดังข้อใด
  ปฏิกิริยา X(ดูด)อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นR : มากขึ้นK : มากขึ้น
  ปฏิกิริยา X(ดูด)อุณหภูมิ ลดลงR : ลดลงK : มากขึ้น
  ปฏิกิริยา Y(คาย)อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นR : ลดลงK : มากขึ้น
  ปฏิกิริยา Y(คาย)อุณหภูมิ ลดลงR : มากขึ้นK : ลดลง
5. พิจารณาปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O เป็น N2 และ O2 ดังสมการ?? N2O(g)?→ N2(g) + ½O2(g)ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ N2O(mol dm-3) กับเวลา (s) เป็นดังนี้ข้อใดถูก
  อัตราการเกิดของ O2 เท่ากับ 0.001 mol dm-3s-1
  ถ้าทำการทดลองใหม่โดยเพิ่มความเข้มข้นของ N2O เป็น 2 เท่า อัตราการทดลองของ N2O จะเป็น 2 เท่าด้วย
  การทดลองที่ใช้ N2O ความเข้มข้นตั้งต้น 0.10 mol dm-3 เวลาผ่านไป 10 วินาที จะเหลือ N2O 0.09 mol dm-3
  การทดลองที่ใช้ N2O ความเข้มข้นตั้งต้น 0.10 mol dm-3 เวลาผ่านไป 50 วินาที แก๊สผสมจะมีอัตราส่วน โดยโมล N2O : N2 : O2 เท่ากับ 1 : 1 : 2
6. ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา H2(g) + I2(g)?⇌ 2HI(g) มีค่า 55.17 ที่อุณหภูมิหนึ่ง ถ้าเติม H2(g) และ I2(g) อย่างละ 1.00 mol ลงในขวดขนาด 0.50 dm3 ความเข้มข้นของ H2 และ HI ที่ภาวะสมดุลจะเป็นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  [H2] = 0.07[HI] = 1.93
  [H2] = 0.07[HI] = 3.86
  [H2] = 0.42[HI] = 1.58
  [H2] = 0.42[HI] = 3.16
7. การจับคู่ระหว่างสาร-ชนิดของสาร ข้อใดผิด
  ทองเหลือง-สารเนื้อผสม ทองแดง-สารบริสุทธิ์?? ผงชูรรส-สารประกอบ
  น้ำมันพืช-สารละลาย?? ทองคำ-ธาตุ?? น้ำเชื่อม-สารเนื้อเดียว
  เอทานอล-สารประกอบ ทองสำริด-สารละลาย เบนซิน-สารบริสุทธิ์
  น้ำโซดา-สารละลาย น้ำส้มคั้น-สารเนื้อผสม อากาศ-สารเนื้อเดียว
8. พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับอุณหภูมิของของเหลว A และ B ต่อไปนี้
  ความดันไอของของเหลว A และ B เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
  ของเหลว B มีความดันไอสูงกว่าของเหลว A ที่อุณหภูมิ 80°C
  ของเหลว A มีจุดเดือดปกติสูงกว่าของเหลว B
  ของเหลว A มีจุดเดือดปกติใกล้เคียงกับ 90°C
9. ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อใดที่คายความร้อน
  การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง
  KCI ละลายน้ำแล้วมีหยดน้ำเกาะข้างภาชนะ
  เมฆกลายเป็นฝน
  ทาแอลกอฮอล์ที่ผิวหนังแล้วรู้สึกเย็น
10. เมื่อบรรจุแก๊ส 3 ชนิดคือ แอมโมเนีย ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ในลูกโป่ง 3 ใบ ใบละชนิด โดยควบคุมให้ลูกโป่งมีปริมาณเท่ากัน แล้วปล่อยลูกโป่งทั้ง 3 ใบไว้ค้างคืนในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความดันให้คงที่ วันรุ่งขึ้นพบว่าลูกโป่งทุกใบมีขนาดเล็กลง ลูกโป่งที่บรรจุแก๊สแอมโมเนียมีขนาดเล็กสุด ส่วนลูกโป่งที่บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดใหญ่สุด พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้?? ก. มีการแพร่ของแก๊สเกิดขึ้น?? ข. อัตราการแพร่ของแก๊สเป็นดังนี้ NH3 > O2 > CO2?? ค. คาร์บอนไดออกไซด์มีมวลโมเลกุลมากจึงแพร่ได้ช้า?? ง. แอมโมเนียสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล ปริมาตรของแก๊สจึงลดลงข้อสรุปใดถูก
  ก และ ข เท่านั้น
  ค และ ง เท่านั้น
  ก ข และ ค
  ก ค และ ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile