แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จำนวนใดที่บวกด้วย 26,103 แล้วมีค่าเท่ากับ 452 × 231
  78,109
  78,209
  78,309
  78,409
2. (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท ชาวนาเหลือเงินกี่บาท / (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท / (3) ในเดือนเมษายน พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 342,176 บาท ในเดือนกันยายน ขายได้ 282,153 บาท พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนมากกว่าในเดือนกันยายนกี่บาท / (4) พ่อซื้อกล้องถ่ายรูปราคา 21,870 บาท ซื้อโทรทัศน์ราคา 38,153 บาท พ่อซื้อของรวมเป็นเงินกี่บาท ข้อใดมีคำตอบเท่ากับ 60,023
  ข้อ (1), (2)
  ข้อ (3), (4)
  ข้อ (1), (3)
  ข้อ (2), (4)
3. (1) 2,898 ÷ 63 =__ / (2) 2,891 ÷ 59 =__ / (3) 3,969 ÷ 81 =__ / (4) 5,092 ÷ 67 =__ ข้อใดมีคำตอบเท่ากัน
  (1) และ (2)
  (2) และ (3)
  (3) และ (4)
  (2) และ (4)
4. ข้อใดถูกต้อง
  80 เมตร เท่ากับ 20 วา
  50 มิลลิเมตร เท่ากับ 50 เซนติเมตร
  50 กิโลเมตร เท่ากับ 5,000 เมตร
  1,000 เมตร เท่ากับ 100,000 เซนติเมตร
5. จากรูปที่กำหนด ข้อใดไม่ถูกต้อง

  มุม ABC เท่ากับ มุม FBG
  มุม DBE เท่ากับ มุม ABC
  มุม FBG ไม่เท่ากับ มุม DBE
  มุม ABC เท่ากับ มุม FBG และ มุม DBE
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile