แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พนักงานขาย 15 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกันในเดือนตุลาคม 200,000 บาท ข้อใดต่อไปนี้คือเงินที่เฉลี่ยแล้วพนักงานแต่ละคนจะได้รับเท่าๆ กัน
  12,333 บาท
  13,333 บาท
  14,333 บาท
  15,333 บาท
2. (1) 2,898 ÷ 63 =__ / (2) 2,891 ÷ 59 =__ / (3) 3,969 ÷ 81 =__ / (4) 5,092 ÷ 67 =__ ข้อใดมีคำตอบเท่ากัน
  (1) และ (2)
  (2) และ (3)
  (3) และ (4)
  (2) และ (4)
3. ข้อใดถูกต้อง
  80 เมตร เท่ากับ 20 วา
  50 มิลลิเมตร เท่ากับ 50 เซนติเมตร
  50 กิโลเมตร เท่ากับ 5,000 เมตร
  1,000 เมตร เท่ากับ 100,000 เซนติเมตร
4. จากรูปที่กำหนด ข้อใดไม่ถูกต้อง

  มุม ABC เท่ากับ มุม FBG
  มุม DBE เท่ากับ มุม ABC
  มุม FBG ไม่เท่ากับ มุม DBE
  มุม ABC เท่ากับ มุม FBG และ มุม DBE
5. นักเรียนคนใดต่อไปนี้ สร้างโจทย์ปัญหาการคูณไม่ถูกต้อง
  คนที่ 1 “ใน 1 สัปดาห์ แม่ค้าขายเสื้อได้เฉลี่ยวันละ 21 ตัว ใน 1 สัปดาห์ แม่ค้าขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว”
  คนที่ 2 “ครูซื้อถุงผ้าจำนวน 8 ใบ เป็นเงินทั้งหมด 792 บาท ถุงผ้าราคาใบละกี่บาท”
  คนที่ 3 “เกดออมเงินวันละ 15 บาท เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เกดออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท”
  คนที่ 4 “เสื้อหนึ่งตัวติดกระดุม 5 เม็ด ถ้าโรงงานมีเสื้ออยู่ 943 ตัว โรงงานต้องใช้กระดุมทั้งหมดกี่เม็ด”
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile