o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. นาย ก ออกแรง 50 นิวตัน เข็นรถให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 1 เมตร จงหางานที่นาย ก. ใช้ในการเข็นรถ
  20 นิวตันเมตร
  30 นิวตันเมตร
  40 นิวตันเมตร
  50 นิวตันเมตร
2. แรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณใดมีค่ามากที่สุด
  ที่ระดับน้ำทะเลสูงสุด
  ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง
  ที่ระดับความสูง 50 เมตร
  ที่ระดับความสูง 100 เมตร
3. คานเบาที่มีความยาวสม่ำเสมอ 0.60 เมตร ปลายด้านหนึ่งปักติดอยู่กับกำแพง ส่วนปลายอีกด้านแขวนวัตถุมวล 9 กิโลกรัม จงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อคานดังกล่าว
  0.54 นิตันเมตร
  5.40 นิตันเมตร
  5.04 นิตันเมตร
  54.0 นิตันเมตร
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  แรงลอยตัวเป็นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยากับแรงโน้มถ่วงของโลก
  เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
  เมื่อมีแรงคงที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
  แรงปฏิกิริยาจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา ซึ่งกระทำต่อวัตถุก้อนเดียวกัน
5. แรงลอยตัวของของเหลวจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ปริมาตรของของเหลว
  ความหนาแน่นของของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่จมในของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่ลอยในของเหลว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile