o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างานและพลังงาน
  งาน = พลังงานศักย์ – พลังงานจลน์
  งาน = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์
  งาน = ผลบวกของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
  งาน = ผลต่างของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
2. ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
3. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือข้อใด
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
  กำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม
4. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1 ตัน แล่นด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์ของรถยนต์คันนี้
  10,000 จูล
  30,000 จูล
  50,000 จูล
  100,000 จูล
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  แรงลอยตัวเป็นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยากับแรงโน้มถ่วงของโลก
  เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
  เมื่อมีแรงคงที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
  แรงปฏิกิริยาจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา ซึ่งกระทำต่อวัตถุก้อนเดียวกัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713