o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. นาย ก ออกแรง 50 นิวตัน เข็นรถให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 1 เมตร จงหางานที่นาย ก. ใช้ในการเข็นรถ
  20 นิวตันเมตร
  30 นิวตันเมตร
  40 นิวตันเมตร
  50 นิวตันเมตร
2. คานเบาที่มีความยาวสม่ำเสมอ 0.60 เมตร ปลายด้านหนึ่งปักติดอยู่กับกำแพง ส่วนปลายอีกด้านแขวนวัตถุมวล 9 กิโลกรัม จงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อคานดังกล่าว
  0.54 นิตันเมตร
  5.40 นิตันเมตร
  5.04 นิตันเมตร
  54.0 นิตันเมตร
3. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1 ตัน แล่นด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์ของรถยนต์คันนี้
  10,000 จูล
  30,000 จูล
  50,000 จูล
  100,000 จูล
4. แรงลอยตัวของของเหลวจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ปริมาตรของของเหลว
  ความหนาแน่นของของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่จมในของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่ลอยในของเหลว
5. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือข้อใด
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
  กำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile