แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดใช้บุพบทผิด
  โหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง
  ท่านให้ความเมตตาต่อผมมาก
  เราจะทำงานเพื่อเธอ
  หมอผีบอกมนตร์ต่อเขา
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อฆ่าเสียง
  คำที่มาจากภาษาอังกฤษต้องใส่ทัณฑฆาตทุกคำ
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อความสวยงาม
  ไม้ทัณฑฆาตไม่ใช่เครื่องหมายในการเขียน
3. “หนาว” เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราใด
  แม่กด
  แม่เกอว
  แม่กน
  แม่กม
4. การสร้างอาชีพมีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ช่วยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
  ช่วยให้มีหน้าตาทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น
5. ข้อใดใช้ลักษณนามผิดกลุ่ม
  ผี ฤษี - คน
  แห อวน - ปาก
  แหวน กำไล - วง
  จักร บ้าน - หลัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile