สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
  การสร้างดุลแห่งอำนาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
  การมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน
  การตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันของโลก
  การมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
2. เหตุใดรัฐบาลตาลีบันของอัฟกานิสถานจึงสั่งทำลายพระพุทธรูป
  เพื่อต่อต้านพระพุทธศาสนา
  เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนาอิสลาม
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านรูปเคารพ
  เพื่อกระตุ้นลัทธิชาตินิยม
3. การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาในข้อใดน้อยที่สุด
  การตกต่ำของราคาผลผลิตการเกษตร
  การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า
  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
  การทรุดตัวของแผ่นดิน
4. การที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่างๆ แต่ยกเว้นข้อใด
  การขาดแคลนอาหารบริโภค
  ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
  ความขัดแย้งทางศาสนาในภูมิภาคต่างๆ
5. ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจใด
  พานิชยนิยม
  ทุนนิยม
  สังคมนิยม
  รัฐสวัสดิการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile