สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผลงานศิลปะของลิโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิลแอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด
  กลศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ดาราศาสตร์
  กายวิภาคศาสตร์
2. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
  การสร้างดุลแห่งอำนาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
  การมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน
  การตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันของโลก
  การมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
3. การพัฒนากำลังคนในช่วงอายุใดที่รัฐต้องรับภาระอย่างมาก
  0-5 ปี
  6-17 ปี
  18-22 ปี
  23-60 ปี
4. ข้อใดไม่ใช่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายใน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
  การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็ก
  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานภายใน
5. ผลสำคัญที่สุดจากชัยชนะของญี่ปุ่นต่อรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือข้อใด
  รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ำลงในสายตาของมหาอำนาจ
  ทำให้ญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้าไปในเกาหลีและจีน
  เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวเอเชีย
  ญี่ปุ่นกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile