แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกมากที่สุด
  ปัญหาความยากจน
  ปัญหาการว่างงาน
  ปัญหาสินค้าราคาแพง
  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
2. ข้อใดเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
  ป่าไม้ลดลง
  สัตว์ป่าสูญพันธุ์
  ทรัพยากรแร่ลดลง
  เกิดความแห้งแล้ง
3. เหตุการณ์ในข้อใดก่อให้เกิดเป็นสงครามในอัฟกานิสถาน
  การจี้เครื่องบินพุ่งชนตึกเวิลด์เทรดที่นครนิวยอร์ก
  การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนา
  การต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4. ข้อใดเป็นนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ของสหรัฐอเมริกา
  ปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ
  อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยพยุงสถานะของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
  แจกการ์ดช่วยชาติให้แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
5. ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
  การเพิ่มจำนวนของประชากร
  การใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด
  การเพิ่มปริมาณของสัตว์ป่า
  การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ป่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile