วิทยาศาสตร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สาเหตุใดที่ทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้เร็วที่สุด
  การขยายตัวของหิน
  การเติบโตของต้นไม้บนหิน
  การไหลของน้ำผ่านผิวหิน
  การระเบิดหิน
2. การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
  การทำไร่เลื่อนลอย
  การสร้างเขื่อน
  การขยายเขตอุตสาหกรรม
  การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
3. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดจัดเป็นการโคลนทั้งหมด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชจากหัวหรือหน่อ
  การผสมเทียมปลา การแตกหน่อของไฮดรา
  การถ่ายฝากตัวอ่อนโคนม การโคลนลูกแกะดอลลี
  การเกิดฝาแฝดเหมือน การผสมเกสรของกล้วยไม้
4. นักเรียนสามารถขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนและการทาบกิ่ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  การตอนให้ดอกผลช้ากว่าการทาบกิ่ง
  ต้นที่ได้จากการตอนมีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ต้นที่ได้จากการตอนแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
  ต้นที่ได้จากการทาบกิ่งมีลักษณะเหมือนต้นตอ
5. ถ้าเด็กในวัยเรียนต้องได้รับธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวันจากตาราง นักเรียนคนใดมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจางมากที่สุด
  นักเรียนคนที่ 3
  นักเรียนคนที่ 1
  นักเรียนคนที่ 2
  นักเรียนคนที่ 4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile