การโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การเขียนโปรแกรม (Programming) หมายถึงข้อใด
  กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูล และกำหนด ขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละภาษา
  วิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้ หรือมีปัญญา
  กระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเอาความรู้ความชำนาญและวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์นำมาสร้างเป็นฐานความรู้โดยทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำบอกวิธีการแก้ไขปัญหากับมนุษย์ในเรื่องต่าง ๆ
2. ผลลัพธ์จากโค้ด printf(“\”\\m\“”); คือข้อใด
  “\m”
  “\\m”
  \\m
  “\m”
3. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร
  day_of_week
  num1
  2Subjects
  FLOAT
4. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน เช่น 3.45 ควรกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรดังข้อใด
  char
  float
  int
  short
5. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713