เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุึดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีลักษณะอย่างไร
  เห็นแก่ตัว
  เชื่อมั่นในตนเองสูง
  เก็บตัวอยู่คนเดียว
  มีน้ำใจต่อผู้อื่น
2. เพราะเหตุใดจึงควรล้างมือก่อนกินอาหาร
  หยิบอาหารได้สะดวก
  ทำให้ข้าวไม่ติดมือ
  ป้องกันเชื้อโรคที่ติดมือเข้าสู่ร่างกาย
  ได้รับการยกย่องว่ามีรสนิยมดี
3. ข้อใดคือลักษณะอาหารกระป๋องที่ไม่ควรบริโภค
  กระป๋องกลม
  ไม่มีฉลาก
  มีตรามาตรฐานเล็ก
  มีปริมาณน้อย
4. ใน 1 วัน นักเรียนควรกินอาหารชนิดใดในปริมาณน้อยที่สุด
  ข้าว
  ผลไม้
  น้ำตาล
  เนื้อสัตว์
5. การกินอาหารที่มีรสเค็มจัดติดต่อกันจะทำให้เป็นโรคใด
  โรคไต
  โรคหัวใจ
  โรคเบาหวาน
  โรคกระเพาะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713