O NET สังคม ชุดที่ 2/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การถวายสังฆทาน หมายความว่าอย่างไร
  ทานที่ถวายพระภิกษุรูปเดียว
  ทานที่ถวายพระภิกษุทั่วไปมิได้เจาะจง
  ทานที่ถวายพระภิกษุเฉพาะอาหารคาวหวาน
  ทานที่ถวายพระภิกษุด้วยถังน้ำสีเหลือง
2. พระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาคือใคร
  โกณฑัญญะ
  วัปปะ
  มหานามะ
  อัสสชิ
3. วันวิสาขบูชา มีความสำคัญตรงตามข้อใด
  เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานเข้าพรรษา
  เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
  เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
4. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไร
  นายอินปิดทองหลังพระ
  ไตรภูมิพระร่วง
  จินดามณี
  มหาชาติคำหลวง
5. คำกล่าวในข้อใดจัดเป็นคำกรวดน้ำ
  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ...
  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ...
  อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ...
  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713