O NET สังคม ชุดที่ 2/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การถวายสังฆทาน หมายความว่าอย่างไร
  ทานที่ถวายพระภิกษุรูปเดียว
  ทานที่ถวายพระภิกษุทั่วไปมิได้เจาะจง
  ทานที่ถวายพระภิกษุเฉพาะอาหารคาวหวาน
  ทานที่ถวายพระภิกษุด้วยถังน้ำสีเหลือง
2. พระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาคือใคร
  โกณฑัญญะ
  วัปปะ
  มหานามะ
  อัสสชิ
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่พุทธศาสนิกชนทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
  วันเข้าพรรษา
  วันมาฆบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันออกพรรษา
4. เครื่องไทยธรรม หมายถึงข้อใด
  ของที่ถวายพระ
  เงินสำหรับถวายพระ
  ของที่ผลิตโดยคนไทย
  ของที่มีประโยชน์ต่อการถวายพระ
5. ราโชวาทชาดก ให้ข้อคิดในเรื่องใด
  ผลไทรมีรสขม
  วิธีการเลือกผลไม้
  พระราชาเสวยราชสมบัติโดยธรรม
  พระราชาต้องรู้จักเสด็จเที่ยวสู่ชนบท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713