แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เพราะเหตุใดมิตตวินทะจึงตบตีแม่ของตนเอง
  เพราะแม่ไม่ยอมแบ่งเงินจากมรดกของพ่อ
  เพราะแม่ยื้ดยุดเขาไว้ไม่ให้ไปทำการค้าทางเรือ
  เพราะแม่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างจากการไปฟังธรรม
  เพราะแม่บังคับให้เขารับประทานอาหารที่เขาไม่ชอบ
2. ข้อคิดหรือคติเตือนใจที่ได้จากมิตตวินทชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  มือถือสากปากถือศีล
  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
3. ราษฎรในเมืองพาราณสี
  เด็ก
  ผู้นำ
  ผู้ยากไร้
  อาชญากร
4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่บุคคลใด
  ปัญจวัคคีย์
  อาฬารดาบส
  พระเจ้าสุทโธทนะ
  พระนางสิริมหามายา
5. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร
  วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
  วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  วันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile