แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเท่าไร
  15 พรรษา
  35 พรรษา
  45 พรรษา
  80 พรรษา
2. พระสิทธัตถะทรงผจญมารคำว่า มาร ในที่นี้หมายถึงอะไร
  พระเทวทัต
  เหล่านางสนมในวัง
  เหล่านางสนมในวัง
  จิตที่คิดถึงกิเลสฝ่ายต่ำ
3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่บุคคลใด
  ปัญจวัคคีย์
  อาฬารดาบส
  พระเจ้าสุทโธทนะ
  พระนางสิริมหามายา
4. ราโชวาทชาดกเป็นตอนที่พระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นอะไร
  พระฤาษี
  ราชองครักษ์
  พระเจ้าพรหมทัต
  ราษฎรในเมืงอพาราณสี
5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ไม่มีพิธีเวียนเทียน
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile