แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 4 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 4 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ออกกำลังกาย
  ควบคุมน้ำหนักโดยลดปริมาณอาหาร
  ควบคุมน้ำหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน
  พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เพราะเหตุใด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในชุมชนจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลของปัญหาก่อนทุกครั้ง
  ข้อมูลของปัญหาคือการชี้ทางแก้ปัญหา
  สาเหตุของปัญหาคือตัวกำเนิดของปัญหา
  การแก้ปัญหาโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้มีปัญหามากขึ้น
  การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นต้องใช้สาเหตุของปัญหานั้นมาเป็นแนวทาง
3. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของคำว่าสุขภาพ
  การมีสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมดี
  การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
  ภาวะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย
  การมีภาวะสุขภาพสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสังคม
4. สถาบันใดที่เริ่มให้บริการพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
  สภากาชาดไทย
  เทศบาลนครกรุงเทพ
  กระทรวงสาธารณสุข
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5. เป้าหมายและหลักการของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนคือข้อใด
  การป้องกันและควบคุม
  การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย
  การส่งเสริมและการป้องกันโรค
  การใช้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713