แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 4 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 4 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดมีผลโดยตรงต่อสุขภาพทางด้านคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพในชุมชน
  ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคง
  ช่วยลดภาระและประหยัดทรัพยากร
  ช่วยพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
  ช่วยลดภาวะการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิต
2. ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนจะเลือกใช้วิธีการใด
  สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัคร
  จัดคลินิกตรวจโรคทั่วไปร่วมกับการใช้แบบสอบถาม
  ศึกษาสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนและการใช้ บริการสุขภาพ
  ศึกษาอัตราการป่วยและการตายของประชากรร่วมกับ การใช้แบบสอบถาม
3. ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย จะเริ่มดำเนินงานขั้นตอนใดก่อน
  ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าข้อมูล
  เขียนโครงการและขออนุมัติเงินสนับสนุน
  ดำเนินการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในด้านวิชาการ
  รวบรวมข้อมูลและหาปัญหาความต้องการในการฝึกอบรม
4. การส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของ
  2
  มีการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
  มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
  ไม่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
5. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ออกกำลังกาย
  ควบคุมน้ำหนักโดยลดปริมาณอาหาร
  ควบคุมน้ำหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน
  พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile