แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ไม่ใช่ผู้ปกครองแต่มีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งหน่วยงานใด
  สถานศึกษา
  สพท.
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่
2. บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ใช้แบบใด
  แบบ บค. 1
  แบบ บค.3
  แบบ บค.2
  แบบ บค.4
3. การนับอายุเด็กย่างเข้าปีที่ 7 เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ข้อใดถูกต้อง
  ให้นับตามปีการศึกษา
  เด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
  เด็กที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือจบก่อนประถมศึกษา
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8
4. ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กจะมี ความผิดสถานใด
  ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
5. โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เด็กจะหยุดเรียนเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้ ข้อใดถูกต้อง
  หยุดเรียนเกิน 7 วันในหนึ่งเดือน
  หยุดเรียนเกิน 5 วันในหนึ่งเดือน
  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท
  สถานศึกษาต้องรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713